Raport uzupełniający opinię badania sprawozdania finansowego

RAPORT
uzupełniający opinię badania sprawozdania finansowego jednostki

A. Część ogólna raportu

1. Dane identyfikujące badaną jednostkę.

1.1. Nazwa jednostki
Nazwa pełna jednostki:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

woj. xyz, powiat xyz, gmina xyz, miejscowość xyz
ul. Towarowa 14 00-000 xyz

Nazwa skrócona jednostki:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w xyz sp. z o.o.

00-000 xyz, ul. Towarowa 14

1.2. Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności Spółki w okresie sprawozdawczym było świadczenie usług w następującym zakresie:
– transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
– pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
– transport drogowy towarów,
– działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
– działalność pozostałych agencji transportowych,
– wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
– działalność organizatorów turystyki,
– pozostałe badania i analizy techniczne,
– konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
– sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
– pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
– sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
– pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
– odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi, lub dzierżawionymi,
– pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
– pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
– pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
– działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe.
1.3. Podstawa prawna działalności
a) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w xyz sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą (statutową) w obecnej formie (sp. z o.o.) od 15.02.2008 r. na podstawie umowy notarialnej (Akt komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego), z dnia 10.04.2008 r. sporządzonej przez Notariusza Piotra Jesienia, Rep. A. Nr 12 367/2008 na czas nieokreślony.
Sąd Rejonowy w xyz, VII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 25.06.2008 r. wpisał do Rejestru Przedsiębiorców pod numer KRS 000030713. Aktualny odpis z Rejestru Sądowego z dnia 05.09.2008 r.
b) Dnia 23.06.2008 r. Spółka, składając formularz NIP-2 w Urzędzie Skarbowym w xyz, dokonała rejestracji podatkowej po zmianie na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Numer Identyfikacyjny Spółki: 890-000-02-22
c) Urząd Statystyczny w xyz pismem z dnia 07.08.2008 ustalił numer identyfikacyjny REGON 015832138
1.4. Kapitał podstawowy Spółki
Kapitał zakładowy Spółki wynosił na dzień 31.12.2008 r. kwotę 3.100.000,00 zł i dzieli się na 62.000 udziałów po 50,00 zł każdy. Stan kapitału zakładowego został potwierdzony wpisem do KRS postanowieniem Sądu Rejonowego w xyz z dnia 25.06.2008
1.5. Właściciel Kapitału
Właścicielem całości kapitału jest Skarb Państwa.
1.6. Organy Jednostki
Zgodnie ze statutem (aktem komercjalizacji) organy Spółki to:
a) Zgromadzenie Wspólników (zwyczajne lub nadzwyczajne) jest najwyższą władzą Spółki;
b) Rada nadzorcza to trzy osobowy, nadzorujący pracę Zarządu Organ Spółki, wybierany przez Zgromadzenie Wspólników w następującym składzie (od 01.07.2006):
– Członek RN – Pan Piotr Gawęda,
– Członek RN – Pan Jan Dialog,
– Członek RN – Pan Roman Rozmowny.
1.7. Kierownictwo Jednostki:
a) Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd (od 1.07.2006 r.):
– Prezes Zarządu Spółki – Pan Krzysztof Kwiatkowski,
– Członek Zarządu – Pan Wojciech Kopacz.
Do składania oświadczeń i podpisywania umów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, bądź jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem. Uprawnione do tego są również osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.
b) Głównym księgowym Spółki od 01.07.2008 r. jest Pan Wojciech Kowalski.
2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni okres sprawozdawczy.
2.1. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. było badane:
Sprawozdanie finansowe obejmujący okres od 01.01.2008 r. do30.06.2008 r. zostało zbadane przez Biuro Badania Sprawozdań Finansowych “Buchalter” sp. z o.o. w Bytowie wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za numerem 324. Badanie przeprowadził biegły rewident Pani Zdzisława Nowak, wpisana na listę biegłych rewidentów za nr 3540/3156.
Opinia z badania sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy nie zawiera zastrzeżeń.
2.2. Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez:
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 1 w dniu 18.12.2008 r. Sprawozdanie to wykazuje:
– sumę bilansową aktywów i pasywów równą 7.067.151,84 zł,
– stratę netto bilansową w kwocie – 263.407,48 zł,
– zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32.463,75 zł.
2.3. Sposób pokrycia straty
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 2 z dnia 18.12.2008 r. postanowiło stratę netto w kwocie 263.407,48 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
2.4. Ogłoszenie sprawozdania:
Zatwierdzone sprawozdanie Spółki za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. łącznie z opinią biegłego oraz Protokółem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zostało złożone w:
a) Sądzie Rejonowym w xyz w dniu 25.01.2009 r. Sąd Rejonowy zwrócił przedmiotowy wniosek 02.02.2009 r. bez rejestracji,
b) Urzędzie Skarbowym w xyz przy ul. Piękna 6 w dniu 12.01.2009 r.,
c) Spółka nie podlega obowiązkowi publikowania sprawozdania finansowego w MONITORZE POLSKIM “B”.
Bilans zamknięcia na 30.06.2008 r. został prawidłowo wprowadzony do ksiąg Spółki jako bilans otwarcia na dzień 01.07.2008 r.
3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
3.1. Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r. przeprowadziła “Rewidenci” Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. z siedzibą w Gdańsku przy al. Wiosennej 35, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania za Nr 293, w osobie biegłego rewidenta Pana Jana Kowalskiego, nr ewidencyjny 9250/70200 zamieszkałego ul. Storczykowa 4, 87-500 Gdańsk.
3.2. Badanie przeprowadzono na podstawie Umowy nr 66/09 zawartej 13.10.2008 r. pomiędzy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w xyz sp. z o.o., a “Rewidenci” Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. z siedzibą w Gdańsku przy al. Wiosennej 35. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonano w trybie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 12/I/2008 z dnia 29.09.2008 r. Badanie przeprowadzono w siedzibie Spółki ul. Towarowa 14, 00-000 xyz, w okresie od dnia 16.03.2009 r. do dnia 31.03.2009.
Zarówno podmiot uprawniony jak i biegły rewident złożyli oświadczenia o niezależności od badanej jednostki.
3.3. Sprawozdanie finansowe przedłożone do badania składa się z:
1. z wprowadzenia do bilansu,
2. z bilansu na dzień 31.12.2008 r.,
3. z rachunku zysków i strat za okres od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.,
4. ze sprawozdania ze zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2008 r.,
5. ze sprawozdania z przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2008 r.,
6. z informacji dodatkowej,
7. ze sprawozdania Zarządu Spółki z działalności jednostki.
4. Oświadczenie jednostki i dostępność danych
4.1. Zarząd badanej Spółki złożył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego przedstawionego do badania i stanowiących podstawę do jego sporządzenia ksiąg rachunkowych, o ujawnieniu w dodatkowych informacjach i objaśnieniach wszelkich zobowiązań warunkowych oraz o nie istnieniu do dnia zakończenia badania zdarzeń wpływających w istotny sposób na wielkość danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za okres od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
Oświadczenie to złożono w dniu 31.03.2009 r. czyli w dniu zakończenia badania i wydania opinii.
4.2. W trakcie badania sprawozdania finansowego jednostka udostępniła wszelkie żądane dokumenty i dane, jak również udzieliła wyczerpujących wyjaśnień i informacji niezbędnych do wyrażenia opinii i sporządzenia raportu uzupełniającego opinię z badania sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy, a zatem nie nastąpiło ograniczenie zakresu badania.

B. Część analityczna raportu

5. Przedstawienie kluczowych, specyficznych dla jednostki wielkości bezwzględnych i wskaźników charakteryzujących jej wynik finansowy oraz sytuacje majątkową i finansową za rok obrotowy i lata poprzednie.
5.1. Dynamika sprzedaży i zysków wg cen bieżących w złotych

L.p. TREŚĆ Wykonanie za 01.07.2007 r. -31.12.2007 Wykonanie za 01.07.2008 r. – 31.12.2008 %
4:3
1 2. 3. 4. 5.
1. Przychody ze sprzedaży 6.738.592,92 7.162.952,45 106,30
2. Koszty działalności operacyjnej 8.267.903,54 8.870.437,14 107,29
3. Strata bilansowa – 78.631,09 – 389.705,58 495,61
4. Zatrudnienie średnioroczne 211,5 206,25 97,52
5. Wydajność na jednego zatrudnionego 31.860,96 34.734,32 109,02
6. Zysk na jednego zatrudnionego 0 0 0

KOMENTARZ:
Przychody ze sprzedaży wzrosły o 6,30 % przy wzroście kosztów działalności operacyjnej 7,29 %. Zwiększenie kosztów działalności operacyjnej miało wpływ na zwiększenie się straty bilansowej za badany okres. Poprzedni okres zamknął się również strata bilansową. Zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na pełne etaty zmalało o 2,48 % w porównaniu do poprzedniego okresu. Przy tym poziomie zatrudnienia wydajność w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wzrosła o 9,02 %. Inflacja za 2008 rok wyniosła 4,2 %.

5.2. Zmiany wielkości poszczególnych składników aktywów i pasywów w stosunku do poprzedniego roku, przedstawiają się następująco:

Poz. AKTYWA Stan na 30.06.2008 r. Stan na 31.12.2008 r. Zmiana
A AKTYWA TRWAŁE 5.164.688,73 5.245.959,00 81.270,27
I Wartości niematerialne i prawne 15.051,30 19.548,34 4.497,04
II Rzeczowe aktywa trwałe 5.015.753,16 5.005.064,85 – 10.688,31
III Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
V Długot. rozlicz. międzyokres. 133.884,27 221.345,81 87.461,54
B AKTYWA OBROTOWE 1.902.463,11 1.393.074,91 – 509.388,20
I Zapasy 626.142,24 650.752,77 24.610,53
II Należności krótkoterminowe 968.010,76 522.278,89 – 455.731,87
III Inwestycje krótkoterminowe 196.309,25 102.787,54 – 93.521,71
IV Krótko. Rozlicz. Międzyokresowe 112.000,86 117.255,71 5.254,85
AKTYWA RAZEM 7.067.151,84 6.639.033,91 – 428.117,93
Poz. PASYWA Stan na 30.06.2008 r. Stan na 31.12.2008 r. Zmiana
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4.189.667,42 3.799.961,84 – 389.705,58
I Kapitał (fundusz) podstawowy 2.205.385,29 3.100.000,00 894.614,71
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV Kapitał (fundusz) zapasowy 2.247.581,85 1.089.667,42 – 1.157.914,43
V Kapitał (fundusz) z aktualiz. wyceny
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 107,76 0,00 – 107,76
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII Zysk netto – 263.407,48 – 389.705,58 – 126.298,10
IX Opisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
B Zobowiązania i rezerwy na zobow. 2.877.484,42 2.839.072,07 – 38.412,35
I Rezerwy na zobowiązania
II Zobowiązania długoterminowe 401.200,00 592.249,70 191.049,70
III Zobowiązania krótkoterminowe 2.194.835,28 1.858.731,51 – 336.103,77
IV Rozliczenia międzyokresowe 281.449,14 388.090,86 106.641,72
PASYWA RAZEM 7.067.151,84 6.639.033,91 – 428.117,93

KOMENTARZ:
Suma bilansowa w badanym okresie zmalała w relacji do okresu poprzedniego o. 6,06 %. Zmniejszenie sumy bilansowej nastąpiło przede wszystkim z powodu znacznej zmiany (46,05%) należności krótkoterminowych po stronie aktywów bilansu i zmniejszenia o 15,31% zobowiązań krótkoterminowych po stronie pasywów bilansu.
Zmniejszenie kapitału zapasowego o kwotę 1.157.914,43 ma odzwierciedlenie we wzroście kapitału podstawowego o 894.614,71 na podstawie Aktu Komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego.

5.3. Zmiana w wielkości mających wpływ na wynik finansowy w porównaniu do roku ubiegłego przedstawiają się jak niżej:

Poz. TREŚĆ 01.07.2007
31.12.2007
01.07.2008
31.12.2008
RÓŻNICA
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 6.738.592,92 7.162.952,45 424.359,53
B Koszty działalności operacyjnej 8.267.903,54 8.870.437,14 602.533,60
C Strata na sprzedaży (A-B) – 1.529.310,62 – 1.707.484,69 – 178.174,07
D Pozostałe przychody operacyjne 1.377.301,30 1.270 707,14 – 106.594,16
E Pozostałe koszty operacyjne 17.689,57 440,76 -17.248,81
F Strata z działalności operacyjnej (C+D+E) – 169.698,89 – 437.218,31 – 267.519,42
G Przychody finansowe 12.640,37 1.700,48 – 10.939,89
H Koszty finansowe 12.946,71 39.625,64 26.678,93
I Strata z działalności gosp. (F+G+H) – 170.005,23 – 475.143,47 – 305.138,24
J Wynik zdarz. nadzwyczajnych (J I +J II) – 234,32 54.680,92 54.915,24
I Zyski i straty nadzwyczajne 8.596,32 144.900,00 136.303,68
II Straty nadzwyczajne 8.830,64 90.219,08 81.388,44
K Strata brutto (J+ -J) – 170.239,55 – 420.462,55 – 250.223,00
L Podatek dochodowy – 73.526,46 – 30.756,97 42.769,49
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) – 18.082,00 0,00 18.082,00
N Strata netto (K-L-M) – 78.631,09 – 389.705,58 – 311.074,49

KOMENTARZ:
W badanym okresie Spółka kontynuowała działalność statutową w niezmienionym zakresie. W badanym okresie Spółka osiągnęła stratę netto wysokości 389,71 tys. zł, a w relacji do poprzedniego okresu nastąpiło pogorszenie wyniku o 311,07 tys. zł.
W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost przychodów netto ze sprzedaży o kwotę 424,36 tys. zł. tj. 6,30 %, przy jednoczesnym wzroście kosztów o kwotę 602,53 tys. zł tj. o 7,29 %, co w efekcie w płynęło na powiększenie straty na sprzedaży o 178,17 tys. zł (11,65%).
Pozostałe przychody operacyjne wykazują spadek o 106,59 tys. zł (- 7,74%), pozostałe koszty operacyjne również wykazują spadek o kwotę 17,25 tys. zł. Wobec tego strata na działalności operacyjnej powiększyła się o 267,52 tys. zł (157,64%).
W badanym okresie bardzo znacznie spadły przychody finansowe o kwotę 10,94 tys. zł tj. o prawie 87 % w stosunku do roku poprzedniego przy jednoczesnym dwukrotnym wzroście kosztów finansowych. Spowodowało to powiększenie straty na działalności gospodarczej o 305,19 tys. zł tj. o 179,49%.
W badanym okresie nastąpiła bardzo istotna zmiana na wyniku zdarzeń nadzwyczajnych tj. wzrost wyniku o 23,4 tys. zł. Wiąże się to z pożarem w wyniku którego spłonęły trzy autobusy na dworcu w Rypinie. W efekcie tego pożaru straty nadzwyczajne wzrosły o 81,39 tys. zł (wyksięgowanie nieumorzonej części straconych autobusów), natomiast zyski nadzwyczajne wzrosły o kwotę 136,3 tys. zł (uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela).
Strata brutto Spółki za badany okres w kwocie 420,46 tys. zł składa się z następujących pozycji:
– strata z działalności podstawowej: – 1.707,48 tys. zł
– zysk na pozostałej działalności operacyjnej: + 1.270,27 tys. zł
– strata z działalności finansowej: – 37,93 tys. zł
– zysk w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych: + 54,68 tys. zł
5.4. Węzłowe wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące działalność i sytuację gospodarczą jednostki kształtują się jak niżej:

Lp. Określenie 01.07.2007 – 31.12.2007 01.07.2008 – 31.12.2008 Różnica
1. Suma bilansowa (30.06.2008 – 31.12.2008) 7.067.151,84 6.639.033,91 – 428.117,93
2. Przychód ze sprzed. prod. tow. i materiałów 6.738.592,92 7.162.952,45 424.359,53
3. Koszty ze sprzed prod. tow. i materiałów 8.267.903,54 8.870.437,14 602.533,60
4. Wynik finansowy netto – 78.631,09 – 389.705,58 – 311.074,49
5. Rentowność majątku – 1,14 – 5,87 – 4,73
6. Rentowność kapitału – 1,77 – 10,26 – 8,49
7. Rentowność sprzedaży netto – 1,17 – 5,44 – 4,27
8. Rentowność brutto sprzedaży – 22,69 – 23,84 – 1,15
9. Wskaźnik płynności I 0,94 0,75 – 0,19
10. Wskaźnik płynności II 0,62 0,40 – 0,22
11. Szybkość obrotu należności 22 13 – 9
12. Naliczone spłaty zobowiązań 48 44 – 4
13. Szybkość obrotu zapasów 27 27 0
14. Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym 0,89 0,72 – 0,17
15. Trwałość struktury finansowania 0,65 0,66 0,01

KOMENTARZ:
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności w badanym okresie, podobnie jak w poprzednim nie wystąpiły, czego powodem jest zaistniała strata.

Wskaźniki płynności
Wskaźniki płynności w badanym okresie w stosunku do ubiegłego uległy znacznemu pomniejszeniu co jest niepokojącym sygnałem, ponieważ w Spółce nastąpiło powiększenie ujemnego kapitału obrotowego.

Wskaźniki obrotowości
Stopień obrotu należnościami znacznie spadł w stosunku do ubiegłego okresu co jest dobrym sygnałem, obecnie znajduje się na bardzo zadawalającym poziomie. Stopień spłaty zobowiązań również spadł chociaż nie tak znacznie. Jednak również znajduje się na stabilnym poziomie. Stopień obrotu zapasami pozostał na tym samym poziomie w
stosunku do okresu ubiegłego.

Wskaźniki struktury finansowania
Spadł wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi, natomiast nieznacznie wzrósł wskaźnik trwałości struktury finansowania.

Podsumowując, w badanym roku obrotowym nastąpiła częściowa poprawa istotnych dla Spółki wskaźników. Jednak w obecnej chwili nie wszystkie wskaźniki znajdują się na stabilnym poziomie, w szczególności wskaźniki płynności. Wobec tego, na podstawie wskaźników można stwierdzić pogorszenie sytuacji finansowej i majątkowej Spółki w okresie badanym. Mimo to nie stwierdza się zagrożenia kontynuacji działalności w okresie następnym po okresie badanym.
6. Ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości i kontroli wewnętrznej.
6.1. Badana jednostka posiada aktualną dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, wprowadzoną do stosowania Decyzją Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w xyz z dnia 18.10.2001 r..
Integralna częścią tego opracowania jest wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe, oraz Zakładowy Plan Kont.
6.2. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły. Księgi rachunkowe otwarte zostały prawidłowo na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r. Ciągłość bilansowa zarówno w okresie badanym jak i w okresie poprzednim została zachowana.
6.3. Operacje gospodarcze udokumentowane zostały kompletnie i przejrzyście prawidłowymi dokumentami, poprawnie zakwalifikowanymi do ujęcia w księgach rachunkowych.
6.4. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputerów przy wykorzystaniu systemu Veritum, na którego używanie została wydana licencja przez firmę System-1 Poznań. Program opiera się o technologię Klient-Serwer i język Delphi, całość danych jest w bazie FireBird na serwerze IP 200353. W dokumentacji oprogramowania znajduje się wykaz zbiorów stanowiących księgi rachunkowe na nośnikach magnetycznych oraz instrukcje eksploatacyjne, a system posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych. Dostęp do danych z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych jednostka zabezpiecza przechowując zbiory bez dokonania wydruków papierowych. Dane te znajdują się na magnetycznych dyskach twardych. Nad prawidłowością archiwizowania i przechowywania zbiorów czuwa informatyk, archiwowanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych dokonywane jest w siedzibie zarządu Spółki, w oryginalnej postaci, w podziale na lata i miesiące, zgodnie z artykułem 74 ustawy o rachunkowości.
W zakresie ochrony danych spełnione zostały wymogi art. 71 i 72 Ustawy o rachunkowości. Zapisy księgowe dokonane zostały poprawnie w oparciu o ustalenia w Z. P. K., oraz w powiązaniu z dokumentami.
Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przestrzegany jest porządek systematyczny i chronologiczny operacji gospodarczych.
Sprawozdanie finansowe za 2008 rok sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych i jest zgodne z danymi zestawienia obrotów i sald na dzień 31.12.2008 r. W wyniku oceny prawidłowości stosowanego systemu księgowości, w połączeniu z rezultatami badania wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego stwierdziliśmy, że system księgowości można jako całość uznać za prawidłowy.
6.5. Procedury kontroli wewnętrznej:
W badanej jednostce funkcjonowanie kontroli wewnętrznej oparte jest głównie na kontroli funkcjonalnej. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest m.in. w formie bieżących instrukcji.
Szeroko rozumiane środowisko kontroli sprzyja poprawnemu jej funkcjonowaniu. Nie istnieją też merytoryczne przesłanki i możliwości do umyślnego zniekształcania sprawozdania finansowego ze względu na dobrą obsadę służby finansowo- księgowej i zakres stosowanych metod kontrolnych.
Przyjęte procedury kontroli wewnętrznej są stosowane w sposób ciągły, ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w zakresie kompletnego oraz poprawnego ujęcia, udokumentowania i sprawdzenia:
a) przychodów, oraz rozchodów materiałów, towarów, usług i związanych z tym faktur,
b) przychodów oraz rozchodów środków pieniężnych,
c) naliczenia i wypłaty wynagrodzeń za pracę.
Badanie systemu kontroli wewnętrznej było przeprowadzone w takim zakresie, w jakim wiążę się ono ze sprawozdaniem finansowym i systemem rachunkowości. Nie było przedmiotem badania wykrycie nieprawidłowości oraz zdarzeń poza systemem rachunkowości.
W jednostce jest zatrudniona osoba na stanowisku kontrolera zakładowego, która dokonuje na bieżąco kontroli zleconych obszarów działania.
6.6. Inwentaryzacja
W roku badanym zgodnie z uchwałą Zarządu Nr 1/2008 z dnia 07.10.2008 r. powołano Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, Zespoły Spisowe i Kontrolera Spisowego, w celu przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w następujących terminach:
a) w drodze spisu z natury:
– stan paliwa w zbiornikach samochodowych na dzień 31.12.2008 r.,
– środki pieniężne w kasie na dzień 31.12.2008 r.,
– stan zapasów materiałowych w magazynach na dzień 31.10.2008 r.,
b) w drodze potwierdzenia sald:
– należności od osób prawnych na dzień 30.11.2008 r.,
– salda na kontach bankowych na dzień 31.12.2008 r.,
c) w drodze weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów na dzień 31.12.2008 r.:
– zobowiązania z tytułu dostaw i usług,- należności od osób fizycznych,
– rozrachunki z pracownikami,
– materiały w drodze i dostawy niefakturowane,
– rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,
– kapitały własne i fundusze specjalne,
– rezerwy i odpisy aktualizujące należności.
Badana jednostka posiada instrukcję przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych. Biegły rewident nie uczestniczył w inwentaryzacji.
7. INFORMACJA O ISTOTNYCH POZYCJACH sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2008 r.
7.1 AKTYWA TRWAŁE- Gr. A bilansu – 5.245.959,00 zł
Na aktywa trwałe składają się:

Określenie Wartość początkowa Wartość umorzeń Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne 46.587,75 27.039,41 19.548,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe 16.020.345,30 11.015.280,45 5.005.064,85
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozlicz. międzyok. 221.345,81 221.345,81
Razem aktywa trwałe 16.288.278,86 11.042.319,86 5.245.959,00

ad. I. Wartości niematerialne i prawne:
Wartości niematerialne i prawne wykazane w poz. A I aktywów bilansu w wartości netto według stanu na 31.12.2008 r. wynosiły: 19.548,34 zł
Obroty w roku badanym przedstawiły się następująco:
a) stan z BO w wartości brutto: 39.467,75 zł
+ zakupy licencji w 2008 r. : 7.120,00 zł
= stan wartości brutto na 31.12 2008 r.: 46.587,75 zł
b) stan z BO amortyzacji: 24.416,45 zł
+ naliczone umorzenia w 2008 r.: 2.622,96 zł
= stan umorzeń na 31.12.2008 r.: 27.039,41 zł
c) wartość netto na koniec roku: 19.548,34 zł
Stan wartości niematerialnych i prawnych można uznać za prawidłowy, ponieważ prawidłowo ustalono ich wartość początkową według cen nabycia oraz były właściwie amortyzowane bilansowo i podatkowo w roku badanym. Wartość amortyzacji nie stanowiącej kosztów uzyskania przychodów wynosi 0,00 zł.
Wartości niematerialne i prawne są wykazane w prawidłowych pozycjach bilansu i są realne.
Ad. II. Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe ujęte w pozycji A II
aktywów bilansu w wartości netto na 31.12.2008 r. wynoszą: 5.005.064,85 zł
Wykazana kwota obejmuje:
– środki trwałe: 4.804.630,54 zł
– środki trwałe w budowie: 200.434,31 zł
Skład rzeczowych aktywów trwałych stanowią następujące pozycje:

Określenie Wartość początkowa Wartość umorzeń Wartość netto
a. Grunty 444.930,71 89.447,47 355.483,24
b. Budynki i budowle 4.310.005,63 2.052.647,64 2.257.357,99
c. Urządzenie tech. i maszyny 1.558.149,87 1.427.764,54 130.385,33
d. Środki transportu 9.278.893,17 7.224.755,56 2.054.137,61
e. Inne środki trwałe 227.931,61 220.665,24 7.266,37
1. Razem środki trwałe 15.819.910,99 11.015.280,45 4.804.630,54
2. Środki trwałe w budowie 200.434,31 200.434,31
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
Razem rzeczowe aktywa trwałe 16.020.345,30 11.015.280,45 5.005.064,85

Ad. II 1. Opis środków trwałych
Spółka posiada na dzień bilansowy prawa własności nieruchomości.
Na dworcu PKS w Lipnie i na dziewięciu autobusach ustanowiony jest zastaw pod kredyt.
Ostatnia inwentaryzacja środków trwałych (użytkowanych) została dokonana na dzień 31.10.2007 r. i uzgodniona z ewidencją księgową w księgach 2007 roku.
Ewidencja księgowa, wycena oraz prezentacja majątku trwałego w sprawozdaniu finansowym jest właściwa i nie nasuwa uwag.
Wykazane w bilansie środki trwałe netto są realne.
Ad II.1.1. Zmiany wartości środków trwałych i ich umorzeń w okresie sprawozdawczym.
W stanie majątku trwałego z uwzględnieniem umorzeń w badanym okresie wystąpiły następujące zmiany wartości środków trwałych:

Stan na dzień Wartość brutto (środków trwałych) Umorzenie Wartość netto (bilansowa)
BO 01.07.2008 r. 15.598.326,06 10.731.495,54 4.866.830,52
BZ 31.12.2008 r. 15.819.910,99 11.015.280,45 4.804.630,54
Zmiany w 2008 r. + 221.584,93 + 283.784,91 – 62.199,98
Zmiany % w 2008 r. 1,42% 2,64% – 1,28%

Wykazana zmiana wartości brutto środków trwałych w kwocie 221.584,93 zł obejmuje:
a) zwiększenia ogółem: 515.145,75 zł
w tym:
– zakupione środki trwałe: 402.788,52 zł
– z tytułu zakończenia inwestycji: 112.357,23 zł
b) zmniejszenia ogółem: 293.560,82 zł
w tym:
– sprzedaż: 293.560,82 zł
Przyjęte środki trwałe zostały prawidłowo wycenione i właściwie ujęte w ewidencji zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładowej polityce rachunkowości oraz art. 28 Ustawy o rachunkowości. Dokumentacja dotycząca zwiększenia i zmniejszenia stanu środków trwałych jest prawidłowa i kompletna.
Umorzenie środków trwałych.
W badanym okresie sprawozdawczym odpisy umorzeniowe od wartości środków trwałych przedstawiały się następująco:
a) Stan umorzeń na 01.07.2008 r.: 10.731.495,54 zł
b) Zwiększenia razem w kwocie: 487.126,65 zł
w tym:
– amortyzacja: 487.126,65 zł
c) Zmniejszenie razem: 203.341,74 zł
w tym:
– sprzedaż: 203.341,74 zł
d) stan umorzeń na 31.12.2008 r.: 11.015.280,45 zł
Środki trwałe amortyzowano metodą liniową, w roku badanym metody odpisów nie zmieniono, a dotychczasowy stan umorzenia stanowi 69,63% wartości początkowej majątku trwałego.
Amortyzacja majątku trwałego odniesiona w koszty rodzajowe wynosi 489.749,61 zł i jest zgodna z wartością umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za badany okres.
W łącznej kwocie amortyzacji odpisy umorzeniowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów kształtowały się w wysokości 6.890,50 zł i w całości dotyczy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
Ad. II 1.2. Opis środków trwałych w budowie
Stan środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2008 r. został potwierdzony protokołem inwentaryzacji kosztów w drodze weryfikacji, ewidencji księgowej i wyceny.
Zmiany nakładów inwestycyjnych w badanym okresie sprawozdawczym.

Nakłady inwestycyjne
Stan na początek okresu Zmiany w ciągu okresu Stan na koniec okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia
148.922,64 zł 573.777,42 zł 522.265,75 zł 200.434,31 zł
Zwiększenia nakładów z tytułu:
inwestycji i modernizacji 163.868,90 zł
zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych 409.908,52 zł
ogółem zwiększenia nakładów 573.777,42 zł
Zmniejszenia nakładów z tytułu:
zakończenia inwestycji 112.357,23 zł
zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych oddanych do użytkowania 409.908,52 zł
ogółem zmniejszenia nakładów 522.265,75 zł

W grupie środków trwałych w budowie 99,5% stanowią nakłady na budowę stanowisk odjazdowych na dworcu w Rypinie tj. kwotę 199.418,71 zł. pozostała kwota 1.015,60 zł są to nakłady poniesione na kanalizację deszczową zajezdni w Lipnie.
W grupie środków trwałych w budowie na zwiększenie nakładów miały wpływ nakłady poniesione na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 409.908,52 zł, oraz budowa dworca PKS w Lipnie w kwocie 112.322,84 zł i stanowisk na dworcu w Rypinie w kwocie 51.546,06 zł. Nakłady na budowę środków trwałych są wykazane w realnej wysokości.
Ad V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazane
w poz. A V. aktywów bilansu w kwocie: 221.345,81 zł
Wykazana kwota obejmuje:
– aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 133.001,59 zł
– inne rozliczenia międzyokresowe: 88.344,22 zł
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych wykazano prawidłowo w pozycji A V. 1. Aktywów bilansu. Kwotę ustalono właściwie w oparciu o sumę ujemnych różnic przejściowych na kwotę 700.008,38 zł, które w 2009 r. spowodują zmniejszenie podstawy opodatkowania. Podatek odroczony na BO wynosił 102.244,62 zł a na koniec 133.001,59 zł.
Inne rozliczenia międzyokresowe są prawidłowo wykazane
w pozycji A V. 2. Aktywów bilansu w kwocie: 88.344,22 zł
Składają się na to następujące pozycje:
– koszty remontów autobusów: 50.678,00 zł
– pozwolenia na wykonywanie przewozów regularnych: 37.666,22 zł
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe są realne i wykazane prawidłowo w bilansie

7.2. AKTYWA OBROTOWE grupa B bilansu
Na aktywa obrotowe składają się:

Określenie Stan wg ewidencji Odpisy aktualizujące Wartość bilansowa
I. Zapasy 650.752,77 650.752,77
II. Należności krótkoterminowe 538.119,86 15.840,97 522.278,89
III. Inwestycje krótkoterminowe 102.787,54 102.787,54
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe 117.255,71 117.255,71
Razem aktywa obrotowe 1.408.915,88 15.840,97 1.393.074,91

Ad. 1. Zapasy
Stan zapasów na 31.12.2008 r. wynosi 650.752,77zł. Zostały ujęte prawidłowo w poz. B I aktywów bilansu.

Wykazana kwota jest zgodna z ewidencją księgową, opisaną kwotę stanowią zapasy materiałowe na magazynie technicznym, paliwo w magazynie oraz w zbiornikach pojazdów.
Wartość zapasów wynika z prawidłowo dokonanej wyceny na dzień bilansowy zawartej w ZPK, która nie uległa zmianie w roku badanym.
Zapasy materiałowe zostały zinwentaryzowane drogą spisu z natury wg. stanu na 31.10.2008 r. a niewielkie różnice wynikające z rozliczeń zgodnie z protokołem GKI ujęte w księgach 2008 roku.
Zapasy zostały zweryfikowane i stwierdzono, że nie ma zapasów przeterminowanych bądź nie przydatnych. Wszystkie zapasy są przydatne i stanowią zabezpieczenie w części remontów posiadanych środków trwałych. Jednostka nie posiada zapasów obcych. Pozycja realna.

Ad .II. Należności krótkoterminowe
Na należności składają się:

Lp Określenie Stan wg ewid. Odpis aktualizuj.
Wartość bilansowa
1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług
b) z tytułu podatków ceł i bezp.
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
245.740,99
162.862,90
113.675,00
15.840,9715.840,97
245.740,99
162.862,90
113.675,00
0,00
Razem należności krótkoterminowe 538.119,86 15.840,97 522.278,89

Ad. 1 Należności od jednostek powiązanych: nie stwierdzono
Ad. 2 a) Należności z tyt. dostaw i usług:

Wyszczególnienie Należności Odpisy aktualizacyjne
Kwota %
należności przed terminem płatności 151.872,07 58,06
do 30 dni 78.159,52 29,88
31-60 dni 4.047,45 1,55
61-180 dni 8.141,01 3,11
181-360 dni 3.520,94 1,35
powyżej 360 dni 15.840,97 6,05 15.840,97
Razem należności 261.581,96 100,00 15.840,97
Kwota odpisu aktualizacyjnego 15.840,97 6,05
Wartość netto (bilansowa) należności z tytułu dostaw i usług 245.740,99 93,95

Należności z tytułu dostaw i usług wyceniono w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (art. 28 Ustawy o rachunkowości), odpisy dotyczą wartości z okresu badanego. Wartość należności dochodzonych na drodze sądowej wynosi 15.840,97 zł. Od tych należności w całości utworzono odpis aktualizacyjny. Należności zostały zinwentaryzowane poprzez potwierdzenie sald wg stanu na 31.12.2008 r. Ustaloną w pozycji B II. 2a wartości należności z tytułu dostaw i usług można przyjąć za prawidłową, bo aż 89,49 % ich wartości powstało w ciągu ostatnich dwóch miesięcy badanego okresu sprawozdawczego, z czego zapłacono do dnia badania 82% wartości. Saldo wykazane w bilansie jest realne i prawidłowo wykazane.
Ad. 2 b) Należności z tyt. podatków i ubezpieczeń: 162.862,90
Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń dotyczą:
a) nadpłata 15% z zysku od US w Lipnie: 3.953,00 zł
b) podatek VAT naliczony dotyczący stycznia 2009: 37.370,90 zł
c) podatek VAT do zwrotu w 2009 roku: 121.539,00 zł
Ad. 2 c) Inne należności: 113.675,00 zł
Wykazana kwota obejmuje:
a) rozrachunki z pracownikami: 1.200,00 zł<
b) rozrachunki z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚP: 112.425,00 zł
c) należności z tytułu niedoborów i szkód:50,00 zł
Ad. III Inwestycje krótkoterminowe:
Inwestycje krótkoterminowe w kwocie:102.787,54 zł
Zostały prawidłowo ujęte w pozycji B III aktywów bilansu.
Wykazana kwota to krótkoterminowe aktywa finansowe składające się z następujących środków pieniężnych:
a) środki pieniężne w kasie: 3.008,19 zł
b) środki pieniężne na rachunkach (bieżące): 39.145,21 zł
c) środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku ZFŚS: 8.902,48 zł
d) środki pieniężne w drodze: 51.731,66 zł
Środki pieniężne w kasie zostały potwierdzone spisem z natury na dzień 31.12.2008 r.
Stan środków w kasie zgodny jest z ostatnim raportem kasowym.
Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych został potwierdzony dwustronnie przez banki obsługujące Spółkę na dzień 31.12.2008 r.
Środki pieniężne w drodze stanowią wpłaty do banku z kas biletowych PKS w całości rozliczone w styczniu 2009 roku. Wykazane salda są realne.
Ad. IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2008 r.
wynoszą: 117.255,71 zł<
i zostały prawidłowo wykazane w pozycji B IV aktywów bilansu, salda są realne.
Wykazana kwota rozliczeń międzyokresowych ustalana jest na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej obejmuje:
a) opłaconą prenumeratę na 2009 r.: 2.767,52 zł
b) ubezpieczenia majątkowe: 27.602,00 zł
c) zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych: 10.851,14 zł
d) winiety na 2009 rok: 44.700,09 zł
e) koszty remontów: 25.849,22 zł
f) kalendarze – Starostwo: 2.780,07 zł
g) usługi telekomunikacyjne: 1.937,40 zł
h) pozostałe: 768,27 zł
Wartości wynikają z prawidłowej dokumentacji i ewidencji księgowej.
Szczegółowa ewidencja analityczna umożliwia prawidłowe rozliczenie kosztów, zapewniając ich współmierność do uzyskanych przychodów oraz ustalenia prawidłowego salda.
7.3. KAPITAŁ WŁASNY – Gr. A pasywów bilansu: 3.799.961,84 zł
Na wielkość kapitału własnego składają się:

Określenie Stan na 31.12.2008
I. Kapitał podstawowy 3.100.000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
III. Udziały własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał zapasowy 1.089.667,42
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
VII. Zysk z ubiegłych lat
VIII. Strata netto -389.705,58
IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku obrotowego
Razem kapitał własny 3.799.961,84

Ad. I Kapitał podstawowy:
Kapitał podstawowy na dzień 01.07.2008 r. wynosił: 2.205.385,29 zł
W trakcie roku obrotowego nastąpiło zwiększenie kapitału o kwotę: 894.614,71 zł
W tym:
– przeniesienie z kapitału zapasowego: 894.506,95 zł
– przeniesienie z pozostałych kapitałów- nagród: 107,76 zł
Stan kapitału na 31.12.2008 r.: 3.100.000,00 zł
Wykazana kwota dzieli się na 62.000 udziałów po 50,00 zł każdy. Całość udziałów posiada Skarb Państwa. Stan kapitału zakładowego został potwierdzony wpisem do KRS postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 13.11.2008 r.
Kapitał podstawowy jest prawidłowo wykazany w poz. A I Pasywów bilansu w realnej wysokości.
Ad. IV Kapitał zapasowy:
Kapitał zapasowy na dzień 01.07.2008 r. wynosił: 2.247.581,85 zł
W trakcie roku obrotowego nastąpiło zmniejszenie kapitału o kwotę: 1.157.914,43 zł
W tym:
– przeniesienie na kapitał podstawowy: 894.506,95 zł
– pokrycie straty za okres od 1.01.-30.06.2008 r.: 263.407,48 zł
Stan kapitału na 31.12.2008 r.: 1.089.667,42 zł
Kapitał zapasowy jest prawidłowo wykazany w poz. A IV pasywów bilansu.
Ad. VIII wynik finansowy za okres od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
Wynik finansowy (strata netto) za badany okres wynosi: 389.705,58 zł
i został prawidłowo wykazany w pozycji A VIII pasywów bilansu.
Ustalona kwota straty jest zgodna z zapisami w księgach rachunkowych oraz z rachunkiem zysków i strat za okres 01.07.2008 r. – 31.12.2008 r.
7.4 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA – Gr. B pasywów bilansu
wynosi: 2.839.072,07 zł
Ad. II Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły: 592.249.70 zł
i prawidłowo figurują w poz. B II. bilansu.
Zobowiązania długoterminowe w całości dotyczą zaciągniętego kredytu długoterminowego.
Ad. III Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe wykazane
w poz. B III. 2 pasywów bilansu w kwocie: 1.858.731,51 zł
obejmują:
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek: 1.755.153,40 zł
W tym:
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
– do 12 miesięcy: 1.054.392,04 zł
– powyżej 12 miesięcy: 6.130,00 zł
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń: 420.580,68 zł
c) z tytułu wynagrodzeń: 234.490,83 zł
d) inne zobowiązania: 39.559,85 zł
2. Fundusze specjalne (ZFŚS): 103.578,11 zł
Ad. III 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
Ad. III 2. a) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 1.060.522,04 zł
Na zobowiązania z tytułu dostaw i usług składają się:
– zobowiązania wobec dostawców: 942.206,77 zł
– zabezpieczenie i wadium: 110.000,00 zł
faktury kosztowe: 8.315,27 zł
Wykazana pozycja jest zgodna z analityką i syntetyką. Zobowiązania do dnia badania zostały zapłacone w 85%. Kwota 6130,00 zł dotyczy zobowiązania z lat poprzednich za nabyte grunty. Weryfikacja sald zobowiązań z tytułu dostaw i usług przeprowadzona w IV kwartale badanego okresu sprawozdawczego nie wykazała rozbieżności pomiędzy otrzymanymi potwierdzeniami sald, a stanem wykazanym w księgach rachunkowych Spółki.
Pozycja wykazana jest prawidłowo i jest realna.
Ad. III 2. b) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń wykazanych w bilansie wynoszą: 420.580,68 zł
Wykazana kwota obejmuje:
– dotacja do zwrotu: 35.275,35 zł
– podatek dochodowy od osób fizycznych: 53.265,00 zł
– opłaty na rzecz ochrony środowiska: 27.978,00 zł
– składki na PFRON: 9.844,00 zł
– zobowiązania wobec ZUS: 290.244,79 zł
– podatek VAT należny do rozliczenia w I.2009 r.: 3.686,54 zł
– opłata za przegląd: 287,00 zł
Wykazane wyżej salda zobowiązań wynikają z ewidencji analitycznej, a ich stan na 31.12.2008 r. uzgodniono z deklaracjami podatkowymi i składkowymi za grudzień 2008 r. i I kwartał 2009 r. Stan zobowiązań występujący na koniec roku badanego został rozliczony w obowiązujących terminach w I kwartale 2009 roku. Kwoty wykazane w bilansie są prawidłowe i realne.
Ad. III. 2. c) Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń
Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń wynosiły: 234.490,83 zł
i zostały prawidłowo wykazane w pasywach bilansu.
Stan zobowiązań na dzień bilansowy dotyczy w całości zidentyfikowanych list płac za grudzień 2008 roku, wypłaconych (z dołu) w styczniu 2009 roku. Saldo w całości rozliczone w 2009 roku.
Ad. III 2. d) Inne zobowiązania
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe są w kwocie: 39.559,85 zł
Wykazaną kwotę stanowią potrącenia z pracowniczych list płac za XII.2008 r. Saldo realne, zgodne z analityką i syntetyką, wykazane prawidłowo w bilansie.
Ad. III. 3. Fundusze specjalne
W Spółce wystąpił jedynie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, którego stan na dzień 31.12.2008 r. wynosił: 103.578,11 zł
Za rok obrotowy 2008 fundusz wykazuje obroty:
– stan z BO na dzień 01.07.2008 r.: 123.894,43 zł
+ zwiększenia ogółem: 114.652,94 zł
W tym:
a) odpis podstawowy: 114.357,00 zł
b) odsetki od środków na rachunku bankowym: 1,31zł
c) odsetki od pożyczek: 294,63 zł
– zmniejszenia ogółem: 134.969,26 zł
W tym:
a) udzielone zapomogi: 1.000,00 zł
b) dofinansowanie wczasów i kolonii: 720,00 zł
c) bony świąteczne: 125.860,00 zł
d) inne: 7.389,26 zł
= stan funduszu na 31.12.2008 r.: 103.578,11 zł
Gospodarka funduszu prowadzona jest zgodnie z regulaminem zakładowym zgodnym z Ustawą z dnia 04.04.1994 r. o ZFŚS (Dz. U. 70 poz. 335 z 1999 r. z.p. zmianami).
Odpis na fundusz socjalny został w całości przekazany na wyodrębniony rachunek bankowy.
Ustalenie ZFŚS na BZ
– Stan funduszu na BZ: 103.578,11 zł
– Stan środków na rachunku bankowym: 8.902,48 zł
– Stan należności z tytułu pożyczek: 112.425,00 zł
Kwota do refundacji: 17.749,37 zł
Rozliczenie ZFŚS nie budzi zastrzeżeń. Wykazany w bilansie stan ZFŚS jest realny i prawidłowy.
Ad. IV Rozliczenia międzyokresowe
Rozliczenia międzyokresowe dotyczą w całości przychodów przyszłych okresów i na dzień bilansowy wynoszą: 388.090,86 zł
Wykazana kwota obejmuje:
a) inne rozliczenia międzyokresowe: 388.090,86 zł
– długoterminowe: 175.011,58 zł
-krótkoterminowe: 213.079,28 zł
Powyższe wartości wynikają z prawidłowej ewidencji księgowej i dokumentacji i dotyczą lat ubiegłych. Pozycja bilansu jest prawidłowa i realna.
7.5. POZYCJE KSZTAŁTUJĄCE WYNIK FINANSOWY.
Rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r. sporządzony został w wersji porównawczej z uwzględnieniem art. 47 Ustawy o rachunkowości i zgodnie z zasadą przyjętą w zakładowej Polityce Rachunkowości.
1. Działalność podstawowa
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi
Wykazane w rachunku zysków i strat przychody netto ze sprzedaży za okres sprawozdawczy zgodnie z ewidencją księgową przedstawiają się następująco:
a) przychody ze sprzedaży produktów (usługi transportowe): 5.509.573,01 zł
b) przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: 1.564.369,48 zł
c) zmiana stanu produktów: 89.009,96 zł
Razem przychody netto ze sprzedaży: 7.162.952,45 zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów są rezultatem zrealizowanej i wyfakturowanej sprzedaży na rzecz odbiorców krajowych, a ich zgodność i wiarygodność nie budzi zastrzeżeń. Przychody ze sprzedaży produktów w porównaniu II półrocza roku ubiegłego wykazują wzrost o 6,30 %. Przychody prawidłowo wykazane w rachunku zysków i strat.
B. Koszty działalności operacyjnej:
Koszty działalności operacyjnej spółki wynoszą: 8.870.437,14 zł
Wykazana kwota obejmuje:
– Amortyzacja: 489.749,61 zł
– Zużycie materiałów i energii: 2.752.601,80 zł
– Usługi obce: 340.020,20 zł
– Podatki i opłaty: 344.571,33 zł
– Wynagrodzenia: 2.831.024,77 zł
– Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 595.058,48 zł
– Pozostałe koszty rodzajowe: 134.360,43 zł
– Wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1.383.050,52 zł
Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym, a ewidencja kosztów prowadzona jest w sposób umożliwiający ich powiązanie z przychodami.
Koszty działalności ustalono w sposób współmierny do przychodów z uwzględnieniem zasad rachunkowości, w tym zasady memoriału, co biegła sprawdziła poprzez zweryfikowanie kosztów z miesiąca grudnia 2008, oraz stycznia i lutego 2009 r. i ich powiązanie z rokiem badanym. W porównaniu z poprzednim rokiem koszty działalności operacyjnej wykazują wzrost o 7,29 %.
2. Pozostała działalność operacyjna
A. Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne wynoszą: 1.270.707,14 zł
Wykazana kwota obejmuje:
a) dopłata Urzędu Marszałkowskiego do ceny biletów: 1.186.194,02 zł
b) sprzedaż środków trwałych: 11.647,54 zł
c) zarachowane odpisy amortyzacyjne: 7.865,25 zł
d) otrzymana refundacja z tytułu szkolenia uczniów: 36.725,10 zł
e) zwrot za niewykorzystane winiety: 16.161,54 zł
f) odszkodowania za szkody: 8.913,90 zł
g) pozostałe przychody: 3.199,79 zł
Stwierdza się prawidłowe udokumentowanie i zakwalifikowanie pozostałych przychodów operacyjnych z uwzględnieniem zakazu kompensowania wynikającego z art. 7 ust. 3 Ustawy o rachunkowości. Kwota przychodu ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych wynika z prawidłowego ustalenia wyniku na sprzedaży środków trwałych w 100 % umorzonych. W porównaniu do ubiegłego roku pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły sie o 7,74 %. Kwota przychodów wolna od podatku dochodowego wynosi 1.233.248,85 zł.
B. Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne wynoszą: 440,76 zł
Na wykazaną kwotę składają się:
a) Odpisane niedobory: 88,34 zł
b) Odszkodowania:33,80 zł
c) Darowizny przekazane: 100,00 zł
d) Opłaty sądowe i koszty windykacji: 197,63 zł
e) Pozostałe koszty: 20,99 zł
Wykazane kwoty zostały rzeczowo i memoriałowo udokumentowane jako koszty pośrednio związane z działalnością podstawową spółki.
Z wyżej wymienionych wartości kwota 100,00 zł nie stanowi podatkowych kosztów uzyskania przychodu. Saldo jest prawidłowe i realne.
3. Działalność finansowa
A. Przychody finansowe
Przychody finansowe wynoszą: 1.700,48 zł
Wykazana kwota obejmuje odsetki uzyskane
przez Spółkę z następujących pozycji finansowych:
a) Odsetki bankowe od i środków na rachunkach: 168,17 zł
b) Odsetki od innych należności zapłacone: 1.532,31 zł
B. Koszty finansowe
Koszty finansowe wynoszą 39.625,64 zł
Wykazana kwota obejmuje następujące zapłacone odsetki:
a) odsetki od kredytów i pożyczek: 33.296,12 zł
b) odsetki budżetowe: 79,00 zł
c) prowizje od kredytu: 6.250,52 zł
Z wyżej wymienionych wartości kwota 79,00 zł (odsetki od podatku od nieruchomości) nie stanowi podatkowych kosztów uzyskania przychodu.
4. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych<
Na wynik zdarzeń nadzwyczajnych w kwocie: 54.680,92 zł
składają się:
a) straty nadzwyczajne (wyksięgowanie nieumorzonej części
trzech spalonych autobusów): 90.219,08 zł
b) zyski nadzwyczajne (odszkodowanie za spalone autobusy): 144.900,00 zł
5. Wynik finansowy brutto
Wykazana w rachunku zysków i strat strata/zysk obejmuje:

Określenie Przychody Koszty Wynik
Działalność podstawowa sprzedaży – koszty 7.162.952,45 8.870.437,14 – 1.707.484,69
Pozostała działalność operacyjna 1.270.707,14 440,76 1.270.266,38
Działalność finansowa 1.700,48 39.625,64 – 37.925,16
Zdarzenia nadzwyczajne 144.900,00 90.219,08 54.680,92
Ogółem działalność firmy 8.580.260,07 9.000.722,62 – 420 462,55

Strata brutto: – 420.462,55 zł
Podatek dochodowy:
a) część bieżąca: 0,00 zł
b) część odroczona: 30.756,97 zł
Strata netto: – 389.705,58 zł

Ustalenie podatku dochodowego:
Przychody bilansowe: 8.580.260,07 zł Przychody nie podlegające opodatkowaniu: – 1.233.248,85 zł
Przychody do opodatkowania- zwiększenia: +1.514.314,55 zł
Przychody podatkowe: 8.861.325,77 zł
Koszty bilansowe: 9.000.722,62 zł
Zwiększenie kosztów podatkowych, w tym: + 538.129,63 zł
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: – 1.899.590,13 zł
Koszty podatkowe: 7.639.262,12 zł
Zysk podatkowy: 1.222.063,65 zł
Dochody warunkowo wolne od podatku dochodowego (art. 17 ustawy): 1.306.626,73 zł
Należny podatek dochodowy: 0,00 zł
Szczegółowe wyliczenie należnego podatku dochodowego zostało zawarte w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za badany okres.

7.6. INFORMACJA O POZOSTAŁYCH SKŁADNIKACH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Zawiera dane o których mowa w załączniku nr 1 do Ustawy o zmianie Ustawy o rachunkowości , ogłoszonej w Dz. U. Nr 113 p. 1186 z dnia 18.12.2000 r. W opracowaniu tym podano, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej. Omówiono także przyjęte w Spółce zasady rachunkowości.
b) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Sprawozdanie prezentuje stan początkowy, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy poszczególnych składników kapitału własnego:
– kapitał własny na początek okresu BO: 4.189.667,42 zł
– kapitał własny na koniec okresu BZ: 3.799.961,84 zł
Kapitał na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o: 263.407,48 zł
czyli 5,92 % w stosunku do stanu początkowego.
Zmniejszenie to dotyczy pokrycia straty z poprzedniego okresu sprawozdawczego z kapitału zapasowego. Pomiędzy bilansem zamknięcia poprzedniego okresu sprawozdawczego a bilansem otwarcia okresu badanego występują różnice w strukturze kapitałów własnych. Jest to związane z przesunięciem części kapitału zapasowego (894.506,95 zł) oraz całości pozostałych kapitałów- nagród (107,76 zł) na kapitał własny zgodnie z Aktem Komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego.
Zaprezentowane zmiany wykazano poprawnie.
c) Rachunek przepływów pieniężnych
Sporządzony został na podstawie ksiąg rachunkowych, bilansu oraz rachunku zysków i strat.
W rachunkach prawidłowo wykazano:
A. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: + 187.339,39 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: – 471.910,80 zł
C. Przepływy pieniężne netto działalności finansowej: + 191.049,70 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem: – 93.521,71 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych: – 93.521,71 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu: + 196.309,25 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu: + 102.787,54 zł
d) Dodatkowe informacje i objaśnienia
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2008 zawierają dane i objaśnienia o których mowa z załączniku Nr 1 do Ustawy o zmianie Ustawy rachunkowości.
e) SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JEDNOSTKI Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone zostało zgodnie z postanowieniami Ustawy o rachunkowości i wyczerpuje tematykę zawartą w postanowieniach art. 49 Ustawy. Omawia ważniejsze zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki w okresie sprawozdawczym oraz aktualną i przyszłą sytuację finansową i majątkową Spółki. Informacje sprawozdania są zgodne z danymi zawartymi w zbadanym sprawozdaniu.

8. USTALENIA KOŃCOWE.
1.Badanie sprawozdania finansowego, oraz weryfikacji jego wyniku i prawidłowości obliczeń podatków, składek ZUS dokonano metodą wyrywkową przy zastosowaniu próbek; nie ogranicza to więc
odpowiedzialności badanej Jednostki za prawidłowość ich obliczenia i sporządzenia.
2. Niniejszy raport zawiera 29 stron kolejno ponumerowanych.
Każdą ze stron oznaczono umieszczając obok numeru strony parafkę biegłej.
3. Niniejszy raport sporządzono w 5 egzemplarzach.
4. Przeprowadzone badanie nie miało na celu wykrycia wszystkich przypadków naruszenia prawa, szczególnie w odniesieniu do podatków.
Niemniej stwierdza się, iż w trakcie wykonywania czynności badania nie stwierdzono istotnych przypadków naruszenia prawa wpływających na badane sprawozdanie finansowe Spółki.
5. Nie zgłoszono zdarzeń po dacie bilansu, które miałyby wpływ na badane sprawozdanie finansowe.
6. Na majątku Spółki na dzień 31.12.2008 r. pozostały zabezpieczenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego w PKO BP S.A. Zabezpieczenia zostały ustanowione w 2003 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku na 6 sztukach autobusów. Dodatkowo w wyniku zawarcia umowy kredytu z PKO BP S.A. zabezpieczenie zostało ustanowione na działce o powierzchni 6.147 m2.
7. W badanej jednostce występują należności warunkowe w kwocie 115.236,21 zł, które powstały w 2005 roku.
8. Spółka w badanym okresie sprawozdawczym zakupiła środki trwałe (autobusy) płacąc w walucie obcej (euro).
Oprócz tych sporadycznych przypadków Spółka nie prowadzi transakcji kupna ani sprzedaży przy rozliczeniach w obcych walutach. W związku z tym nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń i nie używa instrumentów pochodnych w celu zabezpieczania pozycji walutowych, bądź surowcowych. Spółka nie realizuje też transakcji o charakterze spekulacyjnym przy użyciu instrumentów finansowych. Wobec tego w badanym sprawozdaniu finansowym nie stwierdzono pozycji dotyczącej ujemnej wyceny opcji walutowych.
9. Podsumowaniem wyników badania jest pozytywna opinia stanowiąca odrębny dokument. Kontynuowanie działalności Spółki na dzień sporządzenia raportu nie jest zagrożone. Wyjątkiem są wskaźniki płynności finansowej, które nie kształtują się na stabilnym poziomie. Badane sprawozdanie finansowe jest poprawne pod względem formalnym i rachunkowym.
10. Do niniejszego raportu załącza się:
– Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
– Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r.
– Rachunek Zysków i Strat za okres od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
– Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
– Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
– Dodatkowe informacje i objaśnienia
– Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1.07.2008 r. do 31.12.2008 r.

“Rewidenci”
Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A.

Przeprowadzający badanie:
Biegły Rewident
Jan Kowalski
9250/70200

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close