Produkt rewizji sprawozdań finansowych

Produktem rewizji finansowej jest opinia i raport biegłego rewidenta dotycząca badanego podmiotu gospodarczego.
Opinia jest to najczęściej dokument jedno- lub dwustronicowy, w której biegły rewident przedstawia ogólne wnioski dotyczące badanego podmiotu.

W opinii znajdują się następujące części:

– wskazanie nazwy badanego podmiotu,
– wskazanie badanych sprawozdań finansowych,
– wskazanie podstawy prawnej dokonanego badania,
– wnioski biegłego rewidenta, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób rzetelny i wiarygodny oraz przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz uzyskany wynik finansowy,
– imię i nazwisko biegłego rewidenta wraz z numerem licencji,
– datę, miejscowość, pieczęć oraz parafkę biegłego rewidenta.

Rodzaje opinii:

– opinia bez zastrzeżeń,
– opinia bez zastrzeżeń z uzupełniającym objaśnieniem (dotyczy to najczęściej roszczeń spornych, procesów sądowych w toku),
– opinia z zastrzeżeniem – dotyczy ograniczenia zakresu badania, wskazuje odstępstwa od obowiązujących zasad rachunkowości,
– opinia z zastrzeżeniem i uzupełniającym objaśnieniem,
– opinia negatywna – kierownictwo przedstawiło nieprawdziwe informacje lub w sposób niepełny, przy czym według kierownictwa nie występuje zagrożenie kontynuacji działania, natomiast według biegłego rewidenta istnieje zagrożenie kontynuacji działania,
– odstępstwo od badania – związane jest z rozwiązaniem umowy, gdyż biegły rewident nie jest wstanie otrzymać wystarczających informacji by mógł wyrazić prawdziwą opinię.

Drugim produktem rewizji finansowej jest raport z badania, który uzupełnia stwierdzenia zawarte w opinii, przy czym zawarte są w nim następujące elementy:

1) charakterystyka badanego przedsiębiorstwa,
2) charakterystyka biegłego rewidenta,
3) analiza sprawozdań finansowych w formie obliczenia wskaźników finansowych wraz z interpretacją,
4) ocena prawidłowości systemu księgowania,
5) inne istotne informacje,
6) informacje o naruszeniu przepisów prawa,
7) dane identyfikacyjne – data, miejscowość sporządzenia raportu oraz podpis z pieczątką biegłego rewidenta.

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close