Opinia z zastrzeżeniem

Przykład opinii z zastrzeżeniem:

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Cukierniczego XYZ S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Cukierniczego XYZ S.A., w Bydgoszczy, obejmującego:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12. 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120 347 tys. zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01. 2007 rok do 31.12. 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 567 tys. zł,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01. 2007 rok do 31.12. 2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20 831 tys. zł,
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01. 2007 rok do 31.12. 2007 roku wykazujący zmniej­szenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 251 tys. zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierow­nik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawid­łowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządze­nia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694 – PRZEJDŹ DO – Ustawa o rachunkowości),
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
3) Międzynarodowych Standardów Rewizji finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej wymienionych przepisach.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadzi­liśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalająca na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmo­wało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie -w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w spra­wozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finan­sowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyra­żenia miarodajnej opinii.
Nie obserwowaliśmy jednak spisu z natury produkcji nie zakończonej, ponieważ umowa o badanie sprawozdania finansowego jednostki została zawarta po tej dacie. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych nie pozwala zaś na stwierdzenie wielko­ści stanu produkcji nie zakończonej na ostatni dzień roku za pomocą innych procedur aniżeli spis z natury.
Naszym zdaniem, po uwzględnieniu skutków ewentualnych korekt stanu produkcji nie zakończonej (stanowi ona 35% zapasów) i wyniku działalności gospodarczej, które mogłyby być konieczne, aby być pewnym, że stan ten został poprawnie wykazany na koniec roku obrotowego – załączone sprawozdanie finansowe sporzą­dzone zostało zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami rachun­kowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prowadzonych prawidłowo ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem (umową) jednostki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2003 roku. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close