Opinia pozytywna

Przykład opinii pozytywnej:

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Cukierniczego XYZ S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Cukierniczego XYZ S.A., w Bydgoszczy, obejmującego:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12. 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120 347 tys. zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01. 2007 rok do 31.12. 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5 567 tys. zł,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01. 2007 rok do 31.12. 2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20 831 tys. zł,
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01. 2007 rok do 31.12. 2007 roku wykazujący zmniej­szenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 251 tys. zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierow­nik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawid­łowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządze­nia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694 – PRZEJDŹ DO – Ustawa o rachunkowości),
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
3) Międzynarodowych Standardów Rewizji finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej wymienionych przepisach

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadzi­liśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalająca na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmo­wało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie -w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w spra­wozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finan­sowego.
Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w powołanej wyżej Ustawie i wydanymi na jej podstawie przepisami, a w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 1 39 póz. 1569 z. późniejszymi zmianami), stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne, co do formy i treści z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa, statutem jednostki. Załączone sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Jednostki na dzień 3l.12.2003 roku, jak też wynik finansowy badanej jednostki za okres od 01.01.2003 do 31.1 2.2003 roku.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. uwzględniają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close