Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki

RADA NADZORCZA
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w xyz sp. z o.o.
z siedzibą 00-000 xyz, ul. Wojska Polskiego 25

działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zarządzenia Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa, oraz Zarządzenia Nr 29 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lipca 2009,

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert:

NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w xyz sp. z o.o. ,ul. Towarowa 14 00-000 xyz

za rok obrotowy 2009

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
2. Zainteresowani proszeni są o przesyłanie i składanie ofert w terminie do dnia 25 września 2009 roku do godziny 14.00 w siedzibie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w xyz sp. z o.o. ul. Towarowa 14, 00-000 xyz
3. Ofertę w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”, należy przesłać na w/w adres lub złożyć w sekretariacie Spółki. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone lub przesłane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

4. Od biegłego rewidenta Rada Nadzorcza oczekuje w szczególności:

a) sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe Spółki jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki;
b) obecności biegłego rewidenta w posiedzeniach organu oceniającego, tj. Rady Nadzorczej, jak również (o ile będzie to konieczne) o potrzebie obecności biegłego rewidenta na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Koszty uczestnictwa w/w posiedzeniach organów Spółki ponosi biegły rewident.
c) przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie (tzw. listów do Zarządów) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.

5. Złożona oferta powinna zawierać w szczególności:

a) informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
b) oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
c) zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
d) cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
e) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego Spółki; harmonogram prac określający metody badania i terminy prac związanych z badaniem;
f) opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez firmę w okresie ostatnich 3 lat (doświadczenie w branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta),
g) aktualny odpis z rejestru sądowego oraz NIP,
h) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta),

6. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w xyz sp. z o.o., w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2010 r. wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania.
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09. 2009 roku w siedzibie Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informacje dodatkowe
Informacje o Spółce, jej wielkości i specyfice działalności oraz o ilości dokumentów, które mają być badane metodą pełną można uzyskać u Głównego Księgowego Spółki w godz. 7.00 – 15.00 ( w dni robocze), tel. 052 322 03 11, e-mail:biurozarzadu@pks-xyz.plw okresie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close