Odstąpienia od wydania opinii

Przykład odstąpienia od wydania opinii:

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu S.A. XYZ S.A. w Bydgoszczy

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok 2004
„INTRO-DRUK” S.A Spółka Akcyjna z siedzibą w Pakości przy ulicy Inowrocławskiej 2, na które się składa:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2) bilans sporządzony na dzień 31.12. 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.144.767, 50 zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01. 2004 rok do 31.12. 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 267.459,69 zł,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01. 2004 rok do 31.12. 2004 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 197.459,69 zł,
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01. 2004 rok do 31.12.2004 roku wykazujący zmniej­szenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28.431,44zł,
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierow­nik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawid­łowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządze­nia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami – PRZEJDŹ DO – Ustawa o rachunkowości),
2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037),
3) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
4) Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej wymienionych przepisach.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadzi­liśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalająca na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmo­wało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie -w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w spra­wozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finan­sowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyra­żenia miarodajnej opinii.
Spółka mimo istnienia obowiązku nie przeprowadziła inwentaryzacji zapasów materiałów, produktów i towarów wykazanych w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2004 roku w kwocie 3 028 953,5 zł, co stanowi 20% sumy aktywów.
Także Spółka nie przedłożyła biegłemu rewidentowi – mimo wyraźnego żądania ewidencji analitycznej zapasów produktów, które stanowią 25% sumy bilansowej. W zaistniałej sytuacji stan faktyczny Spółki nie mógł być jednoznacznie ustalony przy możliwych do zastosowania procedurach ewidencyjnych.
Biegłemu rewidentowi nie udostępniono do badania – mimo żądania dowodów księgowych przychodów i rozchodów materiałów za pierwsze trzy miesiące roku obrotowego.
Spółka, wbrew obowiązującym zasadom rachunkowości, nie doko­nała odpisów aktualizujących należności od dłużników postawionych w stan likwidacji i upadłości oraz od dłużników zalegających wobec trudności finansowych od dłuższego czasu z zapłatą. Należności te stanowią 30% aktywów jednostki.
Poza tym jednostka, nie dokonała odpisów aktualizacyjny od posiadanych udziałów w innej spółce, które utraciły trwale wartość, gdyż Spółka w której jednostka posiada udziały ponosi od 3 lat straty, a jej kapitał własny jest znacznie niższy od kapitału podstawowego. Jednostka odmówiła dokonania odpisów aktualizacyjnych i uwzględnienia w sprawozdaniu finansowym skutku utraty wartości tych udziałów uzasadniając, że zmiany kierownictwa w spółce, planowana restrukturyzacja oraz wejście nowego udziałowca przyczynią się do poprawy kondycji Spółki.
Ponadto doradcy prawni przedsiębiorstwa odmówili Nam udzielenia informacji o sporach i roszczeniach w stosunku do Wydawnictwa „Nowa Era” S.A wraz z oceną prawdopodobnych ich skutków dla Spółki co ogranicza zakres badania.
Uwzględniając wagę problemów omówionych wyżej i ich wpływ na wynik działalności gospodarczej za rok 2004 oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31. 12 2004 roku, nie możemy wyrazić opinii o załączonym sprawozdaniu finansowym.
W przedstawionej sytuacji za bezprzedmiotowe uznaliśmy rozpatrywanie sprawozdania z działalności jednostki.

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close