Analiza progu rentowności w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1. ILOŚCIOWY I WARTOŚCIOWY PRÓG RENTOWNOŚCI

Próg rentowności – inaczej punktem przegięcia, pozwala on ocenić opłacalność prowadzonej działalności. W progu rentowności przedsiębiorstwo uzyskuje zysk zerowy (normalny). Poniżej progu rentowności przedsiębiorstwo ponosi stratę. Natomiast powyżej progu rentowności wchodzi w strefę zysku.
Wyróżnia się:
1. Próg rentowności ilościowy – oznacza on taką ilość sprzedanych wyrobów, przy których przychody zrównują się z kosztami.
2. Próg rentowności wartościowy – oznacza taką wartość sprzedanych wyrobów, które pokryją poniesione koszty.
Założenia progu rentowności:
a) zakłada się, że przedsiębiorstwo w pełni wykorzystuje swoje zdolności produkcyjne – jest to wada,
b) wielkość produkcji równa się wielkości sprzedaży – jest to wada,
c) w analizowanym okresie zakłada się, że wielkości wpływające na próg rentowności nie ulegają zmianie, są constans,
d) w analizie tej musi być podział kosztów na koszty stałe i zmienne.

Podstawowe wielkości ekonomiczne niezbędne w analizie progu rentowności:
a) zysk operacyjny

Zo = (cj – kzj) × x – KSC

gdzie:
Zo – zysk operacyjny
cj – cena jednostkowa
kzj – koszt zmienny jednostkowy
(c – kzj) – marża brutto
x – wielkość produkcji (sprzedaży)
KSC – koszty stałe całkowite

b) próg rentowności ilościowy

Próg rentowności ilościowy

gdzie:
XPr ilościowy – próg ilościowy

c) próg rentowności wartościowy

XPr wartościowy = cj × XPr ilościowy

lub
Próg rentowności wartościowy

gdzie:
XPr wartościowy – próg wartościowy

d) stopa marży brutto

Stopa marży brutto

e) margines bezpieczeństwa
Margines bezpieczeństwa w ujęciu ilościowym jest różnicą między wielkością produkcji sprzedanej, a wielkością uzyskaną w progu rentowności ilościowym.

Mb ilościowy = X – XPr ilościowy

Margines bezpieczeństwa w ujęciu procentowym:

lub

Margines bezpieczeństwa wskazuje o ile może zmniejszyć się wielkość sprzedaży, aby przedsiębiorstwo nie poniosło straty. Im niższy margines bezpieczeństwa tym sytuacja gorsza, dlatego należy kontrolować przychody i koszty, by przedsiębiorstwo nie poniosło straty z działalności.

Przykład:
Przedsiębiorstwo wytwarza jeden produkt. W ciągu roku uzyskało następujące przychody i koszty:
a) PC = 5600000 zł
b) KSC= 1200000 zł
c) KZC = 3600000 zł
d) x = 4000 szt.
Na podstawie tych danych obliczyć:
1. marżę jednostkową brutto
2. próg rentowności ilościowy i wartościowy
3. zysk operacyjny przy sprzedaży 2200, 2400, 2600 sztuk
4. Ile firma musi sprzedać wyrobów, aby osiągnąć zysk operacyjny 1500000?

Rozwiązanie:
1)
cj = 5600000 ÷ 4000 = 1400 zł
kzj = 3600000 ÷ 4000 = 900
marża brutto = cj – kzj = 1400 – 900 = 500 zł
Marża jednostkowa brutto wynosi 500 zł.
2)

Przedsiębiorstwo musi sprzedać 2400 sztuk wyrobów aby znaleźć się w progu rentowności.
XPr wartościowy = cj × XPr ilościowy = 1400 × 2400 = 3360000 zł
Przedsiębiorstwo musi sprzedać wyrobów na wartość 3360000 zł, aby pokryć poniesione koszty.
3)
Zo = (cj – kzj) × x – KSC
Zo = (1400 – 900) × 2200 – 1200000 = -100000 zł
Zo = (1400 – 900) × 2400 – 1200000 = 0 zł
Zo = (1400 – 900) × 2600 – 1200000 = 100000 zł
4)
Zo = (cj – kzj) × x – KSC
1500000 = (1400 – 900) × x – 1200000
x = 5400 szt.
Przedsiębiorstwo musi sprzedać 5400 sztuk wyrobów, aby osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 1500000 zł.

2. ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI DLA PRODUKCJI WIELOASORTYMENTOWEJ

Najczęściej w praktyce przedsiębiorstwo oferuje do sprzedaży więcej niż jeden wyrób. W tym przypadku sposób ustalania progu rentowności jest następujący (dla celów dydaktycznych będą ustalane wielkości w przypadku sprzedaży 3 wyrobów).

Dla 3 produktów:
PC = c1 × x1 + c2 × x2 + c3 × x3

Dla 3 produktów:
KC = kzj1 × x1 + kzj2 × x2 + kzj3 × x3 + KSC

Dla 3 produktów:
Zo = (c1 – kzj1) × x1 + (c2 – kzj2) × x2 + (c3 – kzj3) × x3 – KSC

Aby ustalić próg rentowności ilościowy i wartościowy dla produkcji wieloasortymentowej należy obliczyć średnioważoną marżę brutto oraz średnioważoną cenę sprzedaży. Wówczas próg rentowności ilościowy i wartościowy ustalamy wg wzoru:

Przykład:
Firma produkuje 2 wyroby, a podstawowe dane ekonomiczne tych wyrobów są następujące:

Oblicz:
1) poziom zysku operacyjnego
2) próg rentowności ilościowy i wartościowy

Rozwiązanie:
1)
Zo = (c1 – kzj1) × x1 + (c2 – kzj2) × x2 – KSC
Zo = (20-15) × 20000 + (30-20) × 10000 – 60000
Zo = 140000 zł
2)

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close