Wpływ rachunku kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej

Rachunek zysków i strat (rachunek wyników) – podstawowe sprawozdanie, które informuje o ponoszonych kosztach i uzyskanych przychodach.
Podstawowe czynniki wpływające na uzyskiwany wynik finansowy to:
1. uzyskiwane przychody
2. ponoszone koszty
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 31 stawy o rachunkowości koszty są to uprawdopodobnione zmniejszenia korzyści ekonomicznych w okresie sprawozdawczym, które mają wiarygodnie określoną wielkość i występują jako zmniejszenie aktywów lub zwiększenie zobowiązań i rezerw, powodując zmniejszenie kapitału własnego bądź zwiększenie jego niedoboru, inaczej niż na skutek wycofania środków przez udziałowców lub właścicieli.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 30 ustawy o rachunkowości przychody są to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Wynik rachunkowy = przychody – koszt
Wynik rachunkowy dodatni (zysk) = przychody > koszt
Wynik rachunkowy ujemny (strata) = przychody < koszt

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości wyróżnia się dwa warianty sporządzania tego rachunku:
1. Wariant porównawczy jednostronny
2. Wariant kalkulacyjny jednostronny

Obydwa warianty powinny ukazywać te same wyniki na poszczególnych segmentach działalności, przy czym wyróżnia się następujące segmenty działalności:
– segment działalności podstawowej,
– segment pozostałej działalności operacyjnej,
– segment działalności finansowej,
– segment działalności nadzwyczajnej.

Różnica między wariantem porównawczym a wariantem kalkulacyjnym dotyczy sposobu ewidencji kosztów na podstawowej działalności, przy czym samo przedsiębiorstwo na podstawie prowadzonej ewidencji kosztów dokonuje wyboru wariantu sporządzania tego rachunku.
W wariancie porównawczym przedsiębiorstwo ewidencjonuje koszty według układu rodzajowego skorygowanego o zmianę stanu produktu, natomiast w wariancie kalkulacyjnym koszty układu kalkulacyjnego.

Analizując koszty dosyć często należy dokonać rozróżnienia między produkcją wytworzoną, a produkcją sprzedaną, przy czym w praktyce najczęściej nigdy produkcja wytworzona nie jest równa produkcji sprzedanej. Analizując różnice między wielkością produkcji wytworzonej a sprzedanej wyróżnia się:
1. koszty aktywowane – występują wówczas, gdy produkcja wytworzona jest większa od produkcji sprzedanej. Koszty te występują w bilansie pod pozycją zapasy. Stają się kosztami uzyskania przychodów w następnym okresie w wyniku sprzedaży wyrobów.
2. koszty uzyskania przychodów – są to koszty, które związane są z wytworzeniem i sprzedażą wyrobów w danym okresie. Koszty te są w całości ukazywane w rachunku zysków i strat.

Chcąc doprowadzić do porównywalności wariantu porównawczego i kalkulacyjnego w wariancie porównawczym występuje pojęcie zmiany stanu produktu. Zmiana stanu produktu jest to różnica między produkcją wytworzoną, a produkcją sprzedaną. Wyróżnia się:
– zwiększenie stanu produktu, co oznacza sytuację, w której produkcja wytworzona będzie wyższa od produkcji sprzedanej, czyli ze znakiem “+” zwiększenie to będziemy wykazywać w bilansie jako koszt alternatywny, natomiast w rachunku zysków i strat ze znakiem “-“, gdyż nie jest to koszt uzyskania przychodu danego okresu,
– zmniejszenie stanu produktu oznacza sytuację, w której produkcja sprzedana wraz z zapasami z poprzedniego okresu jest wyższa niż produkcja wytworzona. Wówczas następuje zmniejszenie zapasów – czyli występuje w pozycji bilansu, natomiast następuje zwiększenie kosztów uzyskania przychodów, czyli w rachunku wyników zmniejszenie stanu produktu będziemy wykazywać ze znakiem dodatnim.

Koszt własny wytworzenia sprzedanych produktów ustala się według wzoru:
a) koszt własny = Sp wyroby gotowe + koszty rodzajowe – Sk wyroby gotowe wytworzenia produktów
b) Sp wyroby gotowe > Sk wyroby gotowe – zwiększenie stanu produktu
Sp wyroby gotowe < Sk wyroby gotowe – zmniejszenie stanu produktu

Tak więc ustalając koszt własny sprzedanych wyrobów koszty rodzajowe korygujemy o zmianę stanu produktów.
Wówczas dokonując tej korekty na działalności podstawowej pozostałe segmenty działalności tj. pozostała działalność operacyjna, działalność finansowa i nadzwyczajna są ustalane w jednakowy sposób w wariancie porównawczym jak i w wariancie kalkulacyjnym.

Wariant porównawczy
1. Przychody ze sprzedaży
2. Koszty rodzajowe
3. Zmiana stanu produktu
4. Koszt własny sprzedanych produktów (2±3)
5. Wynik na sprzedaży produktu (1-4)
6. Pozostałe przychody operacyjne
a) w tym zyski nadzwyczajne
7. Pozostałe koszty operacyjne
a) w tym straty nadzwyczajne
8. Wynik na działalności operacyjnej (5+6-7)
9. Przychód finansowy
10. Koszty finansowe
11. Wynik brutto na działalności gospodarczej (8+9-10)
12. Wynik brutto (11)
13. Podatek dochodowy
14. Wynik netto (12-13)

Segmenty:
1-4 Segment działalności podstawowej
6-7 Segment pozostałej działalności operacyjnej
5+6-7 Segment działalności operacyjnej (segment działalności podstawowej + segment pozostałej działalności operacyjnej)
9 -10 Segment działalności finansowej

Wariant kalkulacyjny
1. Przychody ze sprzedaży
2. Koszty bezpośrednie
3. Koszty wydziałowe
4. Koszty ogólnego zarządu
5. Koszty sprzedaży
6. Koszt własny sprzedanych produktów (2+3+4+5)
7. Wynik na działalności podstawowej (1-6)
8. Pozostałe przychody operacyjne
a) w tym zyski nadzwyczajne
9. Pozostałe koszty operacyjne
a) w tym straty nadzwyczajne
10. Wynik na działalności operacyjnej (7+8-9)
11. Przychód finansowy
12. Koszty finansowe
13. Wynik brutto na działalności gospodarczej (10+11-12)
14. Wynik brutto (13)
15. Podatek dochodowy
16. Wynik netto (14-15)

Segmenty:
1-6 Segment działalności podstawowej
8-9 Segment pozostałej działalności operacyjnej
7+8-9 Segment działalności operacyjnej
11-12 Segment działalności finansowej

Przychody i koszty w ujęciu segmentowym przedstawia poniższa tabela:

Przychody i koszty w ujęciu segmentowym

Źródło: Gos W., Vademecum samodzielnego księgowego, PAR, Warszawa 2008, s. 75-85.

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close