Pojęcie i funkcje rachunku kosztów

1. RACHUNEK KOSZTÓW JAKO NAUKA

Rachunek kosztów jako nauka – stanowi podsystem rachunkowości, gdyż tworzy informację użyteczną o kosztach, które są wykorzystywane zarówno przez rachunkowość finansową dla celów sprawozdawczych jak i rachunkowość zarządczą dla celów decyzyjnych.
Współcześnie rachunkowość jako nauka składa się z dwóch wyodrębnionych dziedzin, co przedstawia poniższy schemat.

Dziedziny rachunkowości

Źródło: E. Nowak, Rachunek kosztów, Ekspert, Wrocław 1999, s.14.

Rachunkowość finansowa – nauka, która na podstawie dokumentów księgowych w sposób chronologiczny ewidencjonuje wszystkie operacje gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwie, przy czym podstawowym miernikiem jest pieniądz.
Cechy charakterystyczne rachunkowości finansowej:
– ma charakter obowiązkowy (obligatoryjny w Polsce),
– jest regulowana przepisami prawa (ustawa o rachunkowości),
– dostarcza informacji historycznych na dany moment (ex post – po fakcie),
– wyraża informacje w mierniku pieniężnym,
– stosuje jednolite metody wyceny wynikające z przepisów prawa,
– dostarcza informacji użytkownikom zewnętrznym (mogą korzystać również użytkownicy wewnętrzni).
Rachunkowość zarządcza – system gromadzenia danych finansowych i niefinansowych, które wspomagają podejmowanie przez kadrę zarządzającą decyzji dotyczących przyszłości. Cechy charakterystyczne rachunkowości zarządczej:
– ma charakter dobrowolny,
– nie jest regulowana żadnymi przepisami prawa,
– dostarcza informacji dotyczących przyszłości (ex ante – w przyszłość),
– stosuje zróżnicowane metody wyceny (kryterium kosztu alternatywnego),
– dostarcza informacji tylko i wyłącznie użytkownikom zewnętrznym.

Obydwie nauki wykorzystują rachunek kosztów, przy czym rachunkowość finansowa dla celów sprawozdawczych, a rachunkowość zarządcza wykorzystuje rachunek kosztów dla celów decyzyjnych.
Poniższa tabela przedstawia podstawowe cechy rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej.

Podstawowe cechy rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej
Podstawowe cechy rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej

Źródło: A. Jarugowa, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, SKwP, Warszawa 2002, s. 25-26.

2. RYS HISTORYCZNY RACHUNKU KOSZTÓW

Rachunek kosztów jako dyscyplina naukowa powstała w pierwszej połowie XX wieku. Istniał rynek producenta czyli popyt przewyższał podaż, a producenci nie mieli kłopotu ze zbyciem swoich wyrobów. Przedsiębiorstwa dążyły do unowocześniania technologii tak, aby zwiększyć wydajność oraz ograniczyć koszty. Rachunek kosztów spełniał tylko funkcję informacyjną i kontrolną. Powstał model rachunku kosztów pełnych, który ewidencjonował koszty związane z wytworzeniem i sprzedażą wyrobów, przy czym dzielił koszty na bezpośrednie i pośrednie, a kalkulacja kosztów odbywała się poprzez przypisywanie kosztów pośrednich do kosztów bezpośrednich za pomocą rzeczy podziałowych. W latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku następuje zamiana orientacji z produkcyjnej na konsumpcyjną co oznacza, że konsumenci mają swobodę wyboru, gdyż rynek jest nasycony, a producenci mają kłopoty ze zbyciem swoich wyrobów. Automatycznie produkcja masowa zostaje zastąpiona produkcją seryjną i jednostkową przy czym w rachunku tym dominują koszty pośrednie, natomiast koszty bezpośrednie odgrywają znikomą rolę. Stąd występują trudności z ustaleniem właściwej kalkulacji kosztów jednostkowych produkowanych wyrobów. Mając na uwadze powyższe współcześnie wykorzystuje się metody kalkulacji kosztów stosowane przez rachunkowość zarządczą np. rachunek kosztów działań.

3. FUNKCJE I ZADANIA RACHUNKU KOSZTÓW

Rachunek kosztów – inaczej rachunek nośników kosztów, rachunek kosztów i przychodów, a czasami także jest określany jako rachunek kosztów i wyników.
Rachunek kosztów jest to ogół czynności zmierzających do właściwego przydzielenia kosztów na produkowane wyroby by móc ustalić jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu. Rachunek kosztów pozwala odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:
1. Ile kosztuje wytworzenie wyrobu?
2. Ile można zarobić lub stracić sprzedając określony wyrób?
Funkcje rachunku kosztów przedstawia poniższa tabela.

Funkcje rachunku kosztów
Funkcje rachunku kosztów

Źródło: opracowanie własne.

Zadania rachunku kosztów ukazane zostały w stosunku do rachunkowości finansowej oraz rachunkowości zarządczej, co przedstawia poniższa tabela:

Zadania rachunku kosztów

Źródło: opracowanie własne

Aby rachunek kosztów mógł spełniać postawione przed nim zadania, musi być odpowiednio zorganizowany oraz dostosowany do potrzeb i warunków danej jednostki gospodarczej. Do ogólnych warunków należą:
– wiarygodność i jednorodność przedstawianych danych, pozwalająca na porównywanie ich do założeń planu,
– kompletność danych, dotyczących np. zużycia materiałów, płac, braków,
– jak najszybsze dostarczanie danych liczbowych, tak aby można było na ich podstawie podejmować decyzje,
– ścisłe powiązanie danych płynących z rachunku kosztów z pozostałymi funkcjami jednostki gospodarczej takimi jak: planowanie, organizacja i ewidencja produkcji, zaopatrzenie, zatrudnienie.

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close