12.00 

Format pliku: pdf
Liczba stron: 125
Wydanie według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 roku.

SPIS TREŚCI PORADNIKA:

ROZDZIAŁ I. RACHUNKOWOŚĆ – SYSTEM EWIDENCJI GOSPODARCZEJ
1.1. Istota, przedmiot i podmiot rachunkowości
1.2. Metody rachunkowości
1.3. Funkcje i zadania rachunkowości
1.4. Struktura rachunkowości
1.5. Zasady rachunkowości
1.6. Podstawy prawne rachunkowości w Polsce

ROZDZIAŁ II. BILANS – MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA I ŹRÓDŁA ICH POCHODZENIA
2.1. Bilans przedsiębiorstwa
2.2. Charakterystyka aktywów
2.2.1. Wartości niematerialne i prawne
2.2.2. Rzeczowe aktywa trwałe
2.2.3. Należności długoterminowe
2.2.4. Inwestycje długoterminowe
2.2.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2.2.6. Zapasy
2.2.7. Należności krótkoterminowe
2.2.8. Inwestycje krótkoterminowe
2.2.9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2.3. Charakterystyka pasywów
2.3.1. Kapitał (fundusz) własny
2.3.2. Rezerwy na zobowiązania
2.3.3. Zobowiązania długoterminowe
2.3.4. Zobowiązania krótkoterminowe
2.3.5. Rozliczenia międzyokresowe
2.4. Zasady sporządzania bilansu przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ III. OPERACJE GOSPODARCZE – WPŁYW NA STAN MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Pojęcie operacji gospodarczej
3.2. Klasyfikacja operacji gospodarczych
3.3. Typy operacji gospodarczych
3.4. Dokumentacja operacji gospodarczych

ROZDZIAŁ IV. KONTO KSIĘGOWE – EWIDENCJA OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH BILANSOWYCH I WYNIKOWYCH
4.1. Istota konta
4.2. Formy i elementy konta
4.3. Zasady funkcjonowania kont bilansowych
4.4. Zasady funkcjonowania kont wynikowych
4.5. Zasada podwójnego zapisu
4.6. Zestawienie obrotów i sald
4.7. Zamykanie kont księgowych
4.8. Poprawianie błędów księgowych

ROZDZIAŁ V. PODZIAŁ I ŁĄCZENIE KONT ORAZ PLAN KONT
5.1. Poziomy podział kont – funkcjonowanie kont analitycznych
5.2. Pionowy podział kont – funkcjonowanie kont głównych i korygujących
5.3. Łączenie kont
5.4. Plan kont

ROZDZIAŁ VI. WYNIK FINANSOWY PRZEDSIĘBIORSTWA
6.1. Przychody w przedsiębiorstwie
6.2. Koszty w przedsiębiorstwie
6.3. Rachunek zysków i strat
6.4. Wynik finansowy netto

ROZDZIAŁ VII. ZASADY ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
7.1. Dokumentacja zasad prowadzenia rachunkowości
7.2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
7.3. Wycena aktywów i pasywów
7.4. Inwentaryzacja
7.5. Przechowywanie dokumentów
7.6. Sporządzanie sprawozdań finansowych

Na e-mail podany w zamówieniu przychodzi:
– zarejestrowanie nowej transakcji płatniczej w Przelewy24
– potwierdzenie opłaconej transakcji
potwierdzenie zakupu z listą linków zakupionych plików