Zaopatrzenie przedsiębiorstwa

1. MATERIAŁY

Surowiec – dobro wolne, wykorzystywane w takiej postaci w jakiej występuje.
Materiał – przetworzony surowiec przeznaczony do produkcji.
Klasyfikacja materiałów:
a) bezpośrednie
– podstawowe – wchodzą w skład wyrobu np. w piekarni mąka,
– pomocnicze – są niezbędne do wykonania wyrobu, ale nie stanowią jego istoty np. farby, lakiery,
b) pośrednie
– paliwo – np. benzyna,
– części zamienne maszyn i urządzeń – wszystkie części, które zużywają się w określonym czasie i podlegające wymianie np. śruby,
– opakowania – np. karton,
– inne materiały – materiały biurowe oraz odpady użyteczne materiałów podstawowych.
Zapotrzebowanie na materiały uzależniona jest od:
– wielkości zużycia w danym okresie,
– zapasów jakimi przedsiębiorstwo dysponuje na początek i koniec okresu.

Zapas początkowy można wyznaczyć tak:

Zp = Zb – Zu + Do

Zb – zapas bieżący w dniu, w którym dokonuje się obliczenia zapasu początkowego
Zu – zużycie materiału do końca bieżącego okresu
Do – przewidywane dostawy materiału do końca bieżącego okresu

Zapas końcowy wyznacza się następująco:

Zk = (Zu * Rz) / T lub Zk = Zudz * Rz

Rz – rotacja zapasów materiałów w dniach, czyli w ciągu ilu dni przedsiębiorstwo zużywa przeciętny zapas materiałowy
T – liczba dni w danym okresie (dla m-ca 30 dni, dla kwartału 90 dni, dla roku 360 dni)
Zudz – dzienne zużycie materiału

Zapotrzebowanie na materiały wyznaczamy w następujący sposób:

Za = Zu + Zk – Zp

Przedsiębiorstwo zakupuje tyle materiałów ile wynosi zapotrzebowanie tylko wtedy, gdy Zak = Za. Zapotrzebowanie kupna na materiały będzie mniejszy od zapotrzebowania o produkcje własną tego materiału.

Zak = Za – Pi

Wybór dostawcy uzależniony jest od wielu czynników m.in.:
– cena i koszt towaru,
– odległość od dostawcy,
– terminowość dostaw,
– wiarygodność i solidarność dostawcy,
– sposób składania zamówienia i czas realizacji zamówienia.

2. NORMOWANIE ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

Normowanie zużycia materiałów – to ustalenie zależności ilościowej pomiędzy wielkością produkcji a ilością materiałów niezbędną do jej wykonania np. ile mąki należy zużyć do wypieczenia 1000 bułek.
Zużycie oblicza się następująco:

Zu = Pi * Nz

Zu – całkowite zużycie materiałów
Pi – ilość wytworzonych wyrobów np. 1000 bułek
Nz – norma zużycia materiałów czyli zużycie jednostkowe

Są 2 rodzaje norm zużycia:
a) norma teoretyczna (Nt) – ilość materiałów wchodząca w skład jednostki wyrobu,
b) norma produkcyjna (techniczna, Np) – ilość materiałów niezbędna do wytworzenia jednostki wyrobu.

Nz (Np) = Nt + Om

Om – odpady materiałowe powstające w toku produkcji, które są wyrażone ilościowo. Często są wyrażone w procentach i jest to tzw. współczynnik strat materiałowych (Wsm)

Jeżeli współczynnik strat materiałowych wyrażony jest w stosunku do zawartości materiałów w wyrobie to normę zużycia oblicza się następująco:

Nz = Nt * (1 + (Wsm / 100))

Wsm – współczynnik strat materiałowych

Jeżeli współczynnik strat materiałowych ustalony jest w stosunku do ilości niezbędnych do wytworzenia materiałów to normę zużycia oblicza się następująco:

Nz = (Nt * 100) / (100 – Wsm)

Metody ustalania norm:
a) statystyczna – normę zużycia wyznacza się na podstawie danych z lat ubiegłych o wielkości produkcji oraz całkowitym zużyciu materiałów,
b) statystyczna-analityczna – normę zużycia wyznacza się jak w metodzie statystycznej, a następnie wynik koryguje się o zamierzone oszczędności w zużyciu jednostkowym,
c) techniczna – jednostkowe zużycie wyznacza się po dokonaniu pomiarów wpływu najważniejszych czynników na to zużycie. Zalicza się do nich: kwalifikacje pracowników, stan techniczny i nowoczesność maszyn i urządzeń, jakość materiałów, technologia produkcji.

3. ZAPASY MATERIAŁOWE

Zapas materiałowy – ilość materiałów jaką przedsiębiorstwo musi posiadać w rezerwie dla zapewnienia ciągłości produkcji.
Powody gromadzenia zapasów:
– znaczna odległość od źródeł dostaw i wysokie koszty transportu,
– opóźnienia w dostawach,
– nierównomierne zużywanie się materiałów,
– konieczność przygotowania niektórych materiałów do produkcji,
– sezonowość występowania niektórych materiałów jak i wykorzystania niektórych materiałów.
Rodzaje zapasów:
a) zapas bieżący (produkcyjny, Zb) – przedsiębiorstwo gromadzi taką ilość materiałów jaką potrzebuje na bieżące potrzeby.
Wielkość zapasu bieżącego wyznacza się w trzech miernikach:
– miernik czasowy (Mc) – określa na ile dni przedsiębiorstwo musi zgromadzić zapas na bieżące potrzeby. Liczba dni jest równa cyklowi dostaw lub średniemu cyklowi dostaw i w tym przypadku ustala się ją ze średniej arytmetycznej faktycznego cyklu dostaw,
– miernik ilościowy (Mi) – określa jaką ilość materiałów należy zgromadzić w zapasach na określony czas,

Mi = Mc * Zudz

Zudz – zużycie dzienne materiałów

– miernik wartościowy

Mw = Mi * czk

czk – cena zakupu materiałów

b) zapas minimalny (ZMIN) – najmniejsza ilość materiałów jaką przedsiębiorstwo musi posiadać, gdy dostawa ulegnie opóźnieniu.

Wielkość tego zapasu również wyznacza się w trzech miernikach:
– miernik czasowy (Mc) – określa na ile dni przedsiębiorstwo musi zgromadzić zapas minimalny w związku z opóźnieniem się dostaw, a liczba dni jest równa czasowi sprowadzenia nadzwyczajnej dostawy albo oblicza się ją ze średniej arytmetycznej bezwzględnych odchyleń między rzeczywistym cyklem dostaw a cyklem średnim,
– miernik ilościowy

Mi = Mc * Zudz

– miernik wartościowy

Mw = Mi * czk

c) zapas maksymalny (ZMAX) – największa ilość materiałów jaką opłaca się przechowywać. Jest suma zapasu bieżącego i zapasu minimalnego. Ustala się go w tych samych miernikach co poprzednie wymienione zapasy.

Grupy zapasów:
a) zapas prawidłowy
– bieżący,
– sezonowy,
b) zapas nieprawidłowy
– nadmierny,
– zbędny.
Zapas prawidłowy – to taki, którego występowanie jest uzasadnione. Mieści się normie zapasów i nie przekracza zapasu maksymalnego. Nzp = ZMIN + (Zb / 2)
Zapas nieprawidłowy – to taki, który nie powinien występować w przedsiębiorstwie. Jest albo za duży w stosunku do potrzeb (nadmierny) albo jest to zapas w ogóle nie potrzebny (zbędny).

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close