Planowanie działalności

1. PLANOWANIE

Plan – zbiór podjętych decyzji oraz źródło podejmowania dalszych decyzji.
Potrzeba planowania wynika z konieczności ustalenia:
– celów działania przedsiębiorstwa,
– metod i sposobów realizacji celów,
– czynności, których wykonanie umożliwi osiągnięcie zamierzonego celu.
Rodzaje planowania:
– strategiczne – na okres kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat,
– taktyczne – na okres jednego roku,
– operatywne – uściślenie planu taktycznego i wprowadza na bieżąco zmiany, jeżeli zmieniły się warunki jego realizacji.
Wyróżniamy następujące zasady planistyczne:
– zasada realności planu – zadania zawarte w planie powinny być możliwe do wykonania przez przedsiębiorstwo w możliwych do tego warunkach,
– zasada alternatywnych rozwiązań – do planowanych efektów można dojść różnymi drogami i przy zaangażowaniu różnych środków, opracowuje się tutaj warianty planu,
– zasada koncentracji – łączenie określonych zadań i czynności przez odpowiednio dobrane zespoły wykonawców, celem jest jak najszybsze wykonanie określonych zamierzeń,
– zasada racjonalnego gospodarowania – ustala w danych warunkach najlepsze wyniki przedsiębiorstwa przy określonym poziomie zużycia środków niezbędnych dla ich realizacji, ma za zadanie określić w planie zadania i cele oraz odpowiednio dobrać środki do wykonania planu,
– zasada elastyczności planowania – dostosowanie sposobu realizacji założeń planowych do zaistniałych okoliczności,
– zasada podstawowego ogniwa – określa w planie najważniejsze zadania, które decydują o wynikach prowadzonej działalności oraz zapewnia środki na wykonanie planu.
Najważniejsza metoda planowania:
– metoda bilansowa

Równanie obrotów towarowych w firmie handlowej: Za + Zp = S + U + Zk

Korzyść: można obliczyć każdą wielkość planową, jeżeli znamy pozostałe wielkości

Za – planowany zakup
Zp – zapas początkowy towarów
S – planowana sprzedaż
Zk – planowany zapas końcowy
U – planowane ubytki towarowe na podstawie limitu wyznaczającego górną granicę do jakiej ubytki mogą wystąpić

2. TRYB PLANOWANIA

Roczny plan działalności jednostki gospodarczej składa się z planów odcinkowych, które odnoszą się do:
a) zadań przedsiębiorstwa
– plan produkcji i sprzedaży (w przemyśle),
– plan obrotów towarowych (w handlu),
– plan usług (w firmie usługowej),
b) środków realizacji zadań
– plan inwestycji,
– plan zaopatrzenia materiałowo-technicznego,
– plan zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń,
c) nakładów
– plan kosztów
d) przewidywanych efektów
– plan finansowy.
Wyróżniamy następujące etapy planowania:
a) prace przygotowawcze – polegają na zbieraniu informacji niezbędnych do podjęcia konkretnych decyzji na przyszłość, źródłem informacji są np. wyniki analizy rynku itp.,
b) opracowanie projektu planów odcinkowych – prace przebiegają w różnych komórkach przedsiębiorstwa,
c) koordynacja planów odcinkowych – opracowanie projektu planu. Do działu planowania spływają plany odcinkowe, a tam badana jest ich wewnętrzna zgodność oraz łączy się wszystko w całość,
d) uchwalenie planu – z projektem planu zapoznają się pozostałe organy w przedsiębiorstwie, które są uprawnione do podejmowania decyzji w tym zakresie i uchwalają razem plan.

3. BIZNESPLAN

Biznesplan – plan przedsięwzięcia dochodowego czyli plan przedsiębiorstwa w celu uzyskania zysku i osiągnięcia określonego poziomu rentowności.
Wprowadzenie do biznesplanu składa się z trzech części:
a) pierwsza część zawiera:
– opis przedsiębiorstwa,
– informację o działalności przedsiębiorstwa,
– prezentację otoczenia rynku,
– opis charakterystyki zarządu i stosunków własnościowych przedsiębiorstwa,
b) druga część zawiera:
– opis procesu produkcji oraz organizację handlu,
– opis zatrudnienia pracowników,
– opis planu rozwoju firmy,
– opis oceny finansów i ich prognoza,
c) trzecia część zawiera:
– załączniki uzupełniające informacje.
Cechy biznesplanu stanowią fundament jego opracowania. Zalicza się tutaj: cechę celowości, konkretności, zwięzłości, przejrzystości, kompleksowości, funkcjonalności, realności, użyteczności, elastyczności.
Wyróżniamy następujące cele biznesplanu:
– strategiczne – cele długoterminowe o charakterze rozwojowym,
– taktyczne – cele średnioterminowe związane z metodami działań,
– operacyjne – cele krótkoterminowe dotyczące działań organizacyjnych i gospodarczych.
Zakres biznesplanu odnosi się do czasu, podmiotu i przedmiotu.

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close