Kapitał

1. KAPITAŁ

Kapitał – finansowe odzwierciedlenie majątku (źródło pochodzenia majątku).

Kapitały (fundusze) przedsiębiorstwa

Kapitał własny – obejmują środki, które są własnością przedsiębiorstwa oraz są wykorzystywane do finansowania majątku przedsiębiorstwa. Część tych środków są wniesione przez założycieli (środki potwierdzone), a część uzyskuje się w trakcie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa (kapitał samofinansowania).
Kapitał własny przyjmuje różne formy w zależności od formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.
W przedsiębiorstwie państwowym występuje:
a) fundusz założycielski – środki wniesione są przez Skarb Państwa. Fundusz ten rośnie, jeśli w trakcie prowadzonej działalności założyciel wnosi dodatkowe finansowe składniki majątku,
b) fundusz przedsiębiorstwa – jest to kapitał samofinansowania przedsiębiorstwa państwowego i jest tworzony oraz powiększany z części wygospodarowanego zysku,
c) inne fundusze specjalne:
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – tworzony dobrowolnie, obciążą koszty przedsiębiorstwa i wynosi 37,5 % średniego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Może być zwiększany z części wygospodarowanego zysku. Środki z tego funduszu przeznacza się na np. udzielenie zapomóg losowych,
– Fundusz Rezerwowy – tworzony i powiększany z części zysku przedsiębiorstwa, finansuje nieprzewidziane straty,
– Fundusz Inwestycyjny – tworzony i powiększany z części zysku, a także z odpisów amortyzacyjnych. Finansuje działalność inwestycyjną.
W spółdzielni występuje:
a) fundusz udziałowy – tworzony z udziałów wnoszonych przez członków spółdzielni. Jest kapitałem powierzonym czyli jest dzielony między wszystkich członków (jeśli ktoś się wycofa otrzyma zwrot wniesionego udziału),
b) fundusz zasobowy – kapitał samofinansowania, tworzony i powiększany z części zysku spółdzielni. Spółdzielnia musi na niego przeznaczyć minimum 5 % zysku. Fundusz ten jest także powiększany z jednorazowej opłaty wnoszonej przez osoby nowo przystępujące do spółdzielni,
c) inne fundusze specjalne (takie same jak w przedsiębiorstwie państwowym).
W przedsiębiorstwie prywatnym osób fizycznych występuje:
a) kapitał, który stanowi część środków własnych założyciela.
W spółkach osobowych handlowych (jawna, komandytowa, komandytowa akcyjna, partnerska) występuje:
a) kapitał zakładowy – powstaje z udziałów wniesionych przez wspólników.
W spółce osobowej cywilnej występuje:
a) kapitał wspólników – stanowi współwłasność wspólników (sama spółka cywilna nie dysponuje swoim kapitałem). Jest dzielony równo między wszystkich wspólników bez względu na wysokość wniesionych przez nich udziałów.
W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (handlowa kapitałowa) występuje:
a) kapitał zakładowy – powstaje z udziałów wnoszonych przez wspólników. Minimalna wartość kapitału to 5 tys. zł, a minimalna wartość udziału to 50 zł,
b) kapitał zapasowy – tworzony dobrowolnie z części wygospodarowanego przez spółkę zysku,
c) inne fundusze specjalne (takie same jak w przedsiębiorstwie państwowym).
W spółce akcyjnej (handlowa kapitałowa) występuje:
a) kapitał zakładowy – powstaje z emisji i sprzedaży akcji. Minimalna wysokość kapitału to 100 tys. zł i jest on dzielony na akcje o jednakowej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1 grosz. Kapitał ten wzrasta tylko po sprzedaży akcji nowych emisji,
b) kapitał zapasowy – tworzony obowiązkowo z części zysku spółki minimum 8 %. Dokonywane odpisy są przeznaczane tak długo, aż wartość tego kapitału przynajmniej zrówna się z 1/3 wartości kapitału zakładowego. Kapitał ten powiększa się również z nadwyżki osiągniętej przy sprzedaży akcji (różnica między ceną emisyjną a nominalną akcji),
c) kapitał rezerwowy – tworzony i powiększany z części zysku spółki i jest przeznaczony na nieprzewidziane straty,
d) inne fundusze specjalne (takie same jak w przedsiębiorstwie państwowym).

2. KAPITAŁ OBCY (KREDYT)

Kredyt – określona kwota udostępniona przez bank pod warunkiem jej zwrotu wraz z odsetkami w uzgodnionym terminie z bankiem (na określonych warunkach).
Funkcje kredytu:
– emisyjna – kredyt stanowi źródło emisji pieniądza,
– dochodowa – kredyt stanowi dodatkowe źródło dochodu dla kredytobiorcy,
– rozdzielcza – kredyt przemieszcza środki finansowe od osób gromadzących w bankach w formie lokat do osób korzystających z kredytów,
– motywacyjna – kredyt motywuje do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż stanowi w pewnym sensie uzupełnienie środków kapitałowych, a także motywuje kredytobiorcę do podejmowania racjonalnych decyzji pozwalającej na utrzymanie dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej lub jej poprawę.
Rodzaje kredytów:
a) ze względu na czas, na jaki kredyt jest udzielony:
– krótkoterminowy,
– średnioterminowy,
– długoterminowy,
b) ze względu na przedmiot kredytu:
– towarowy,
– pieniężny,
– inwestycyjny,
c) ze względu na technikę operacji kredytowych:
– kredyt udzielony w formie jednorazowej wypłaty,
– kredyt w rachunku bieżącym,
d) ze względu na terminowość spłaty i sytuację ekonomiczno-finansową kredytobiorcy:
– kredyty normalne – opóźnienie w spłacie do 1 miesiąca, a sytuacja kredytobiorcy nie budzi zastrzeżeń,
– kredyty normalne pod obserwacją – opóźnienie w spłacie do 1 miesiąca, ale bank na bieżąco kontroluje sytuację kredytobiorcy,
– kredyty poniżej standardu – opóźnienie w spłacie powyżej 1 miesiąca, ale nie dłużej niż 3 miesiące, a sytuacja kredytobiorcy jest dobra,
– kredyty wątpliwe – opóźnienie w spłacie powyżej 3 miesięcy, ale nie dłużej niż 6 miesięcy, a sytuacja kredytobiorcy jest zła (przedsiębiorstwo ponosi straty, ale pokrywa je z kapitałów własnych),
– kredyty stracone – opóźnienie w spłacie powyżej 6 miesięcy, kredytobiorca jest w stanie upadłości.
Procedura udzielania kredytu:
a) złożenie wniosku kredytowego – powinien zawierać następujące elementy:
– kwotę wnioskowanego kredytu,
– cel, na jaki kredyt zostanie wykorzystany,
– proponowane terminy spłaty,
– wskazanie formy prawnego zabezpieczenia kredytu.
Ponadto do wniosku powinny być dołączone następujące elementy:
– bilans z rachunkiem zysków i strat,
– zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, NIP,
– zaświadczenie z urzędu podatkowego o uregulowaniu zobowiązań podatkowych,
– biznesplan.
b) badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa – zdolność jednostki gospodarczej do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami.

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close