Handel zagraniczny

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O HANDLU

Handel – dział gospodarki zajmujący się obrotem towarowym. Umożliwia przekazanie odbiorcom wytworzonych produktów przez przedsiębiorstwo.

Podział handlu

Podział handlu:
a) ze względu na zasięg rynku, na którym odbywa się obrót towarowy
– handel krajowy – odpłatna wymiana towarów między kontrahentami krajowymi,
– handel zagraniczny – odpłatna wymiana towarów między kontrahentami zagranicznymi.
b) ze względu na miejsce w obrocie towarowym
– handel hurtowy,
– handel detaliczny.
Handel zagraniczny przybiera następujące formy wymiany:
a) eksport – sprzedaż produktów zagranicę. Ma za zadanie upłynnienia nadwyżki towarowej z rynku krajowego,
b) import – zakup produktów z zagranicy. Główny cel to rozszerzenie i uzupełnienie oferty towarowej na rynku krajowym,
c) reeksport – sprzedaż zagranicę produktów wytworzonych zagranicą.
Reeksport ma dwie odmiany:
– reeksport bezpośredni – sprzedaż zagranicę towarów kupionych zagranicą z pominięciem kraju reeksportera, który jest jedynie pośrednikiem i zarabia na różnicy cen,
– reeksport pośredni – kupiony zagranicą towar jest sprowadzany do kraju reeksportera. Tam może być nawet przetworzony, a następnie sprzedawany jest innemu zagranicznemu odbiorcy. W tej sytuacji reeksporter występuje w dwóch różnych rolach, najpierw jest importerem a potem eksporterem.
d) obrót uszlachetniający – przedmiotem wymiany międzynarodowej są usługi materialne czy związane z rzeczą, towarem.
Wyróżniamy następujące obroty:
– czynny – występuje, gdy dany kraj jest usługodawcą czyli przyjmuje zagraniczny towar w celu wykonania usługi,
– bierny – występuje, gdy dany kraj jest zleceniobiorcą czyli przekazuje towar zagranicę w celu wykonania usługi.
e) tranzyt – przewóz dostawy z kraju dostawcy do kraju odbiorcy przez kraj/e trzeci/e. Występują następujące formy tranzytu:
– bezpośredni – ładunek jest wyłącznie przewożony przez kraj/e trzeci/e,
– pośredni – występuje, gdy przewożony ładunek okresowo znajduje się na terytorium kraju trzeciego i jest tam np. składowany przez jakiś czas.
Powody wymiany międzynarodowej:
– nierówny podział surowców na ziemi,
– zróżnicowane warunki klimatyczne,
– odmienna struktura gospodarki danego kraju,
– nierówny poziom techniczny,
– zbyt wysokie koszty wytwarzania w stosunku do importu.

2. OCENA OPŁACALNOŚCI WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Wymiana międzynarodowa jest opłacalna tylko wtedy, gdy wpływy z eksportu przewyższają wydatki na import. Opłacalność wymiany można ocenić posługując się wskaźnikiem terms of trade. Wskazuje on stosunek zmiany cen towarów eksportowanych do zmiany cen towarów importowanych w danym roku w stosunku do roku poprzedniego.
Wskaźnik terms of trade przedstawia się następująco:

t.o.t. = (Σq1 * p1 / Σq1 * p0) / (Σq1 * p1 / Σq1 * p0)

q1 – ilość towarów eksportowanych/importowanych w roku badanym
p1 – cena towarów eksportowanych/importowanych w roku badanym
p0 – cena towarów eksportowanych/importowanych w roku poprzednim
Σ – suma
Σq1p1 – suma wartości towarów eksportowanych/importowanych w roku badanym po cenach obowiązujących w tym roku
Σq1p0 – suma wartości eksportu/importu w roku badanym obliczona po cenach z roku poprzedniego

Wymiana międzynarodowa jest opłacalna wtedy, gdy wskaźnik terms of trade jest większy od jedności (lub większy od 100 %, jeśli ten wskaźnik będzie wyrażony w procentach). Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej.

3. TRANSAKCJE W HANDLU

Transakcja – zbiór czynności i warunków, która umożliwia zakup lub sprzedaż produktów zagranicę.
Wyróżniamy następujące umowy w transakcjach:
a) umowy podstawowe – zawierane między eksporterem a importerem i odnoszą się do przedmiotu wymiany, którym może być towar, usługa, towar i usługa łącznie,
b) umowy pomocnicze – zawierane są z pośrednikami w transakcjach, którymi są najczęściej firmy przewozowe, ubezpieczeniowe, agencje reklamowe czy branki.

4. TRANSAKCJA EKSPORTOWA I IMPORTOWA

Przebieg transakcji eksportowej:
a) ustalenie opłacalności zawarcia transakcji,
b) przygotowanie i wysłanie ofert w celu znalezienia zagranicznego odbiorcy,
c) zawarcie umowy,
d) przygotowanie i wysłanie dostawy,
e) wystawienie i wysłanie faktury,
f) dokonanie rozliczenia po dokonaniu zapłaty.
Obowiązki eksportera:
– uzyskanie zezwolenia na wywóz towaru,
– wysyłka towaru do odbiorcy,
– przygotowanie i opłacenie transportu,
– ubezpieczenie towaru,
– sporządzenie dokumentacji.
Przebieg transakcji importowej:
a) znalezienie potencjalnych dostawców przez wysłanie zapytań ofertowych,
b) analiza otrzymanych ofert – wybór dostawcy,
c) podpisanie kontraktu,
d) przyjęcie dostawy lub dokonanie odbioru,
e) zapłata zobowiązania za dostawę,
f) dokonanie rozliczenia transakcji.
Obowiązki importera:
– zezwolenie na przywóz towaru, jeżeli jest wymagane,
– zorganizowanie i opłacenie transportu, jeżeli jest to zawarte w kontrakcie,
– ubezpieczenie dostawy, jeżeli wynika z umowy,
– zlecenie bankowi dokonania zapłaty,
– dokonanie formalności celnych i opłacenie cła.

5. KONTRAKTY ZAGRANICZNE

W treści kontraktu zagranicznego podaje się:
– nazwę, rodzaj, symbol towaru,
– ilość towaru,
– jakość towaru,
– termin dostawy,
– warunki dostawy,
– warunki płatności,
– cena łącznie z klauzulą transportową,
– inne informacje formalno-prawne np. data.

Klasyfikacja kontraktów zagranicznych

6. DOKUMENTY W HANDLU ZAGRANICZNYM

 Dokumenty w handlu zagranicznym

Dokumenty podstawowe – występują w każdej transakcji zagranicznej. Dotyczą przedmiotu przekazania dostawy a jej ubezpieczeniem.
Wyróżniamy tutaj następujące dokumenty:
a) towarowe – są to różnego rodzaju faktury handlowe za towar np. prowizoryczne, ostateczne, proformy, celne, konsularne itp.,
b) przewozowe – są zróżnicowane ze względu na rodzaj wykorzystywanego transportu.
W transporcie wodnym w żegludze morskiej są to:
– czarter,
– nota bukingowa,
– kwit sternika – potwierdza przyjęcie towarów na statek,
– kwit dokowy – potwierdza przyjęcie dostawy do magazynów znajdujących się w dokach,
– kwit przesyłkowy – głównie w żegludze przybrzeżnej,
– konosament – imienny, na okaziciela, na zlecenie.
W transporcie wodnym w żegludze śródlądowej są to:
– międzynarodowy, żeglugowy, list przewozowy,
– konosament żeglugi śródlądowej.
W transporcie lądowym są to:
– międzynarodowy, samochodowy, kolejowy, list przewozowy.
W transporcie lotniczym są to:
– międzynarodowy, lotniczy, list przewozowy,
– czarter.
c) ubezpieczeniowe
Polisa ubezpieczeniowa – potwierdza zawarcie umowy. Występuje jednorazowa oraz bieżąca. Ubezpieczyciele w polisie uwzględniają franszyzę, ale ubezpieczony nie musi zgodzić się na jej umieszczenie.
Franszyza – postanowienie w umowie ubezpieczenia przerzucającego odpowiedzialność na ubezpieczającego część poniesionej szkody np. w wysokości 5 % do kwoty franszyzy.
Wyróżniamy następujące formy franszyzy:
– integralna – jeżeli szkoda przekroczy kwotę franszyzy to ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za całą szkodę,
– redukcyjna – jeżeli szkoda przekroczy kwotę franszyzy to ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie jako różnicę między wartością szkody a kwotą franszyzy.
Certyfikat asekuracyjny – objęty jest polisą bieżącą
Nota kryjąca – wystawią ją makler ubezpieczeniowy.
Dokumenty pomocnicze – wystawiane są tylko w konkretnej sytuacji. Zalicza się tutaj następujące świadectwa:
– świadectwo pochodzenia – stwierdza w jakim kraju został wyprodukowany towar,
– świadectwo weterynaryjne – stwierdza stan zdrowia zwierząt,
– świadectwo standaryzacyjne,
– świadectwo fitopatologiczne – dotyczy handlu roślinami i zbożem,
– świadectwo dezynfekcji – odkażanie przy użyciu środków chemicznych,
– świadectwo fumigacji – odkażanie za pomocą dymu,
– świadectwo kondycjonowania – stwierdza wagę handlową towaru,
– świadectwo o sile wyższej – stwierdza zdarzenie, którego nie można było przewidzieć np. powódź.

7. POLITYKA CELNA

Cło – opłata pobierana przez państwo według określonych stawek za przyjęcie towaru z zagranicy, który przechodzi przez granicę celną.
Granica celna – oznaczona linia odgraniczająca wolny obszar od pozostałej części polskiego obszaru celnego.
Rodzaje cła ze względu na:
a) kierunek obrotu
– cło eksportowe – chroni własną gospodarkę przed wywożeniem surowców,
– cło importowe – pobierane jest przy przywozie towarów z zagranicy,
– cło tranzytowe – pobierane jest od towarów przewożonych przez terytorium danego kraju.
b) cel gospodarczy
– cło fiskalne – zwiększa dochód Skarbu Państwa, podlegają tutaj towary nieprodukowane w kraju,
– cło prohibicyjne – ma nie dopuścić do wywozu lub przywozu towarów,
– cło wychowawcze – stosowane jest w imporcie dla ochrony przed konkurencją,
– cło bojowe – jego celem jest zmuszenie innego kraju do obniżenia stawek celnych,
– cło odwetowe – stosowane jest w sytuacji, kiedy inny kraj zastosował cło bojowe,
– cło preferencyjne – stosowane jest dla towarów faworyzowanych lub wyróżnionych w jakimś kraju,
– cło antydumpingowe – stosowane jest w sytuacji, gdy ceny towarów importowanych są niższe od cen rynkowych.
c) metody obliczania
– cło od wartości – oblicza się od wartości towarów (w procentach),
– cło specyficzne – ustalone jest w formie kwoty od jednostki miary towarów,
– cło mieszane – oparte jest na stawkach specyficznych z dopłatą obliczaną od wartości towarów.

Strona korzysta z ciasteczek (cookies). Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close